Informace k organizaci provozu školy od 17. 5. 2021

Č. j.: 22ZS/0561/2021

UPOZORNĚNÍ:

Osoby (děti, žáci, dospělé osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech.

Výuka

 • od 17. 5. 2021 se účastní povinné prezenční výuky děti přípravné třídy, žáci 1. stupně a žáci 2. stupně v plném rozsahu

Příchod do školy

 • žáci 1. stupně přicházejí do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hod
 • žáci 2. stupně přicházejí do školy bočním vchodem u 2. pavilonu v době od 7.40 do 7. 55 hod

Prezenční výuka

 • rozvrh vyučovacích hodin je k dispozici ve Škole OnLine
 • není povolen zpěv
 • sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), zde není povinné nosit ochranu ústa a nosu při zachování odstupu 2 m
 • bude probíhat pravidelné větrání prostor školy a učeben i během výuky (zvolte teplejší oblečení dětí – svetr, mikina)

Povinné testování dětí a žáků (dále jen žáci) a hygienická opatření

 • žáci mají povinnost nosit zdravotní obličejovou masku (mít zakrytá ústa i nos zdravotnickou rouškou) po celou dobu pobytu ve škole
 • po vstupu si žák dezinfikuje ruce
 • k testování se může dostavit jen žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • testování antigenními testy 1x týdně – v pondělí
 • v případě, že žák nastoupí do školy v průběhu týdne bude testován vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu a dále podle harmonogramu školy
 • testování se neprovádí, pokud žák:
  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (ne starší 7 dní) nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 72 hodin, a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit potvrzením lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře.

Pokud škole nedoloží výsledky testování, účastní se testování podle harmonogramu školy.

 • testování bude probíhat ve třídě za dohledu a pomoci pedagogických pracovníků školy
 • žák, který bude navštěvovat ranní družinu, bude testován po příchodu do družiny

Postup v případě pozitivního výsledku testu žáka

 • v případě pozitivního testu bude žák izolován od ostatních žáků třídy a budou informováni zákonní zástupci žáka
 • škola vydá zákonnému zástupci žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka bude dálkovým způsobem informovat lékaře. Po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení izolace (s potvrzením od lékaře) se žák může vrátit do školy.
 • žákům, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, jenž má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledků RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • v případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci pozitivně testovaného antigenním testem, se budou moci žáci vrátit k prezenční výuce
 • v případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci pozitivně testovaného antigenním testem, škola zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli v kontaktu s žákem testovaným RT-PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí těmto žákům karanténu. Pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Bez povinného testování nemůže žák docházet na prezenční výuku a zůstává doma. Škola v tomto případě nemá povinnost poskytovat distanční výuku. Formu studijní podpory si může zákonný zástupce žáka individuálně domluvit s vyučujícími.

Školní družina

 • provozní hodiny – 6.00 – 17.00 hod
 • žáci mají povinnost nosit zdravotní obličejovou masku (mít zakrytá ústa i nos zdravotnickou rouškou) po celou dobu pobytu ve školní družině
 • na RANNÍ družinu budou všichni žáci přicházet vchodem do ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • ODPOLEDNÍ DRUŽINA – oddělení budou umístěna PODLE PŮVODNÍHO ROZPISU – tj. I. B (Lvíčata) a I. C (Berušky) v 1. pavilonu – hlavní vchod; ostatní oddělení v pavilonu školní družiny – vchod do ŠD
 • odpoledne si lze dítě ze školní družiny vyzvednout ve stanoveném čase (od 13.25 do 13.45 hod, dále pak od 15 hodin – podle údajů uvedených v dotazníku) prostřednictvím čipu

Školní jídelna

 • žáci, kteří se pravidelně stravovali ve školní jídelně, mají oběd od 17. 5. 2021 přihlášený. Odhlášení oběda je možné nejpozději 17. 5. do 8.00 hod u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 378 028 751 nebo e-mailem hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zdravotnické roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • školní jídelna nebude zajišťovat přípravu dopoledních svačin pro žáky

Informace MŠMT – https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-upraveno.pdf

Komentáře nejsou povoleny.