Informace k organizaci provozu školy od 3. 5. 2021 k výuce na 2. stupni

Č. j.: 22ZS/0484/2021

UPOZORNĚNÍ:

Osoby (děti, žáci, dospělé osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Výuka

 • od 3. 5. 2021 se žáci 6. až 9. ročníku se budou vzdělávat rotačním (střídavým) způsobem – střídání prezenční a distanční výuky tříd po týdnu; rozvrh výuky je zveřejněn v systému Škola OnLine
 • přítomnost žáků 6. až 9. tříd ve škole (prezenční výuka):
  • sudé týdny (počínaje 3. květnem) VI. A, VI. B., VI. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C,
  • liché týdny (počínaje 10. květnem) VII. A, VII. B, VII. C, VII. D, IX. A, IX. B, IX. C

Žáci tříd 6. až 9. ročníku, kteří nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem podle rozvrhu stanoveného pro distanční výuku zveřejněném v systému Škola OnLine.

Příchod do školy

 • žáci 2. stupně budou do školy vstupovat bočním vchodem do 2. pavilonu (u školní zahrady)
 • 6. ročník – od 7.30 do 7.40 hod      7. ročník – od 7.30 do 7.40 hod    
 • 8. ročník – od 7.45 do 7.55 hod      9. ročník – od 7.45 do 7.55 hod     

Prezenční výuka

 • rozsah výuky je shodný s rozvrhem prezenční výuky (rozvrh ve Škole OnLine)
 • žáci se budou učit v homogenních neměnných skupinách
 • výuka probíhá podle rozvrhu v plném rozsahu; není povolen zpěv; tělesná výchova je umožněna pouze ve vnějších prostorách za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti; může být nahrazeno výukou hlavních předmětů
 • žáci mají povinnost nosit zdravotní obličejovou masku (mít zakrytá ústa i nos zdravotnickou rouškou) po celou dobu pobytu ve škole vyjma sportovní činnosti
 • podle možností bude během výuky žáků ve škole zařazován pobyt na čerstvém vzduchu 
 • bude probíhat pravidelné větrání prostor školy a učeben i během výuky (zvolte teplejší oblečení dětí – svetr, mikina)
 • příchod žáků do školy je organizován podle uvedeného časového rozpisu – žádáme o jeho důsledné dodržování

Povinné testování žáků

 • k testování se může dostavit jen žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • testování antigenními testy 2x týdně – v pondělí a ve středu
 • v případě, že žák nastoupí do školy v průběhu týdne bude testován vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu a dále podle harmonogramu školy
 • testování se neprovádí, pokud žák:
 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit potvrzením lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře.
 • pokud škole nedoloží výsledky testování, účastní se testování podle harmonogramu školy.
 • testování bude probíhat ve třídě za dohledu a pomoci pedagogických pracovníků školy

Postup v případě pozitivního výsledku testu žáka

 • v případě pozitivního testu bude žák izolován od ostatních žáků třídy a budou informováni zákonní zástupci žáka
 • škola vydá zákonnému zástupci žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka bude dálkovým způsobem informovat lékaře. Po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení izolace (s potvrzením od lékaře) se žák může vrátit do školy.
 • žáci, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledků RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • v případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci pozitivně testovaného antigenním testem, se budou moci žáci vrátit k prezenční výuce
 • v případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci pozitivně testovaného antigenním testem, škola zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli v kontaktu s žákem testovaným RT-PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí těmto žákům karanténu. Pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
 • Bez povinného testování nemůže žák docházet na prezenční výuku a zůstává doma. Škola v tomto případě nemá povinnost poskytovat distanční výuku. Formu studijní podpory si může zákonný zástupce žáka individuálně domluvit s vyučujícími.

Školní jídelna

 • stravování ve školní jídelně pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky
 • žáci, kteří se pravidelně stravovali ve školní jídelně, mají oběd od 3. 5. 2021 přihlášený. Odhlášení oběda je možné nejpozději 3. 5. do 8.00 hod u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 378 028 751 nebo e-mailem hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz
 • výdej obědů do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce zůstává stejný
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zdravotnické roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • školní jídelna nebude zajišťovat přípravu dopoledních svačin pro žáky

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

 • v případě potřeby jsou umožněny dobrovolné prezenční konzultace v max. počtu 6 žáků ve škole
 • konzultace je možná jen po předchozí domluvě s učitelem
 • nutné dodržovat hygienická opatření (dezinfekce rukou, zdravotnická rouška)

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech.

Informace a odkazy:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0418.pdf

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?source=rss

Komentáře nejsou povoleny.