Informace k přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. května

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření bude od pondělí 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

Docházka je nepovinná, je jen na Vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do školy posílat, nebo budete pokračovat v distanční výuce doma. Pokud máte možnost ponechat si děti po dobu zbývající do prázdnin i nadále doma a pokračovat v distanční výuce, bude to pro školu velká pomoc a organizační zjednodušení.

Žáci budou rozděleni do skupin max. 15 žácích. Vzhledem k počtu žáků ve skupině není možné, aby s nimi pracovala jejich paní učitelka a aby byli ve své třídě. Skupiny budou tvořeny (pokud to bude možné) žáky stejného ročníku, nebo žáky nejbližších dvou ročníků (např. 2. a 3. ročníku). Protože ve škole pracují i pedagogičtí pracovníci, kteří spadají do rizikové skupiny osob, budou s žáky pracovat i učitelé 2. stupně nebo asistenti pedagoga.

Ranní družina není poskytována.

V případě většího zájmu o docházku žáků do školy, než jsou organizační možnosti školy, stanovuji jako kritérium věk žáka 6 – 9 let.

Přihlášení žáků

Pokud se rozhodnete své dítě do školy od 25. 5. poslat, zašlete nám prosím vyplněnou a podepsanou přihlášku do pondělí 18. 5. do 8.00 hod buďto naskenovanou e-mailem na adresu paní zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Hany Matouškové, nebo ji vhoďte osobně do schránky u hlavního vchodu školy.

Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy (odkaz ke stažení) nebo v tištěné podobě mezi dveřmi hlavního vchodu.

Pozdější zařazení žáka do skupiny nebude možné, protože skupiny jsou po celou dobu mimořádné výuky neměnné.

Podrobné informace k organizaci a k hygienickým požadavkům pro zařazení do výuky Vám oznámí třídní učitel/ka v týdnu od 18. 5.

Zajištění dopoledního bloku

V dopoledním 4hodinovém bloku bude probíhat výuka zaměřená na procvičování a upevňování učiva z českého jazyka, matematiky, v omezeném rozsahu na naukové předměty a angličtinu. Výchovy se vyučovat nebudou.

Příchod žáků ke škole bude stanoven a výuka začne postupně v době mezi 8.00 – 8.30 hod., aby nedocházelo k hromadění žáků před školou a byly dodrženy hygienické požadavky. O způsobu odchodu žáků ze školy budete informováni (podle zařazení do skupin).

Hygienická opatření budou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen.

Odpolední blok

Bude naplněn volnějšími aktivitami bez výuky. Bude nahrazovat školní družinu, která oficiálně fungovat nebude.

Venkovní pobyt dětí bude možný v odpoledním bloku pouze ve velmi omezeném rozsahu v areálu školy.

Odpolední blok je z personálních důvodů určen především pro žáky 1. – 3. ročníku a děti z přípravné třídy.

Školní jídelna

Školní stravování bude poskytováno formou vydávání teplých obědů bez možnosti výběru (pouze jedno jídlo). Budou dodržena přísná pravidla stanovená MŠMT – zvýšená hygiena rukou a desinfekce přímo v jídelně, rozestupy, děti dostanou jídelní tác s kompletním obědem včetně nápoje a příborů, žáci z jednotlivých skupin se nebudou v jídelně setkávat.

Organizační a hygienické pokyny

V příloze najdete materiál MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (ke stažení zde). Ostatní organizační záležitosti (čas srazu a místo vstupu do školy a odchodu ze školy, třídu, zařazení do skupiny apod.) Vám sdělí třídní učitel v týdnu po 18. 5. 2020.

Ještě připomínáme, že při prvním vstupu do školy v pondělí 25. 5. 2020 musí žáci odevzdat učiteli Vámi podepsaný originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde), jinak nebude žákům účast ve skupině umožněna. Čestné prohlášení si můžete vyzvednout vytištěné osobně ve vrátnici školy.

Žáci musí mít každý den s sebou 2 roušky a sáček nebo krabičku na uložení roušky. Každý žák navíc dostane od školy jednu textilní roušku, kterou zajistil OŠMT MMP. Je ji třeba desinfikovat před použitím (viz https://koronavirus.mzcr.cz/pece-o-rousky).

Všichni žáci i zaměstnanci školy musí roušky nosit ve společných prostorách.

Vstup do budovy školy bude umožněn jen žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pohyb žáků po škole bude omezen. Všichni budou muset dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za pochopení a věříme, že zvážíte možnost dalšího pokračování v distančním vzdělávání, které bude probíhat i nadále. Pomůžete nám tím, při zmenšení počtu žáků ve skupinách a v organizaci této nepovinné výuky. Těšíme se a věříme, že od září bude výuka ve škole probíhat standartním způsobem.

Za učitele a vedení školy

Božena Světlíková

Ke stažení

Komentáře nejsou povoleny.