Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy.

 

Příchod do školy:

 • škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • určený vchod do školy
  • žáci, jejichž třída je ve 2. pavilonu použijí pravé dveře hlavního vchodu
  • žáci, jejichž třída je v 1. pavilonu použijí levé dveře hlavního vchodu
  • žáci přípravné třídy a žáci využívající ranní družinu vstupují vchodem u školní družiny
 • žák přichází ke škole 5 minut před stanoveným časem (ne dříve)
 • před školou se snaží dodržovat odstup od ostatních
 • do školy vchází na pokyn školníka nebo pedagoga
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům školy
 • do školy přicházejí pouze žáci, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) 
 • při každém vstupu do školy žák použije připravenou dezinfekci na ruce
 • každý žák má u sebe k dispozici 1 roušku v sáčku

 

V budově školy:

 • žák se pohybuje pouze v prostorách vymezených školou
 • ve společných prostorách (chodba, WC apod.) žáci dodržují odstup
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem ke kázeňskému postihu

 

Ve třídě:

 • žáci si myjí ruce mýdlem a teplou vodou
 • používají dezinfekční prostředek na ruce
 • vyučující nebo vychovatelka školní družiny může požádat o použití roušky během výuky nebo zájmového vzdělávání,
 • na chodbách se pohybují pouze při přechodu do jiné učebny nebo při odchodu na WC

 

Školní jídelna:

 • žáci si myjí ruce mýdlem a teplou vodou
 • před vstupem do školní jídelny je žák povinen si dezinfikovat ruce

 

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka (dále jen žáka) do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

 

 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do izolace v připravené samostatné místnosti, současně je informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

 

Škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude jim věnovat zvýšenou míru pozornosti.

 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

Škola je povinna v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Odkazy

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Komentáře nejsou povoleny.