Informace o výuce žáků 9. ročníku od 11. května

Vážení zákonní zástupci, žáci a žákyně 9. ročníku,

v souladu s unesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

V souvislosti s tímto usnesením Vás informujeme:

  1. Osobní přítomnost ve škole bude umožněna pouze žákům 9. ročníku, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na střední školy. Žáci, kteří jsou již na střední školu přijati nebo nedělají přijímací zkoušky, budou pokračovat v distančním vzdělávání doma.
  2. Žádost o přítomnost žáka ve škole (ke stažení) je nutné doručit škole nejpozději do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020. Složení skupin bude stanoveno podle počtu zájemců 7. 5. a bude neměnné po celou dobu konzultací.
  3. Výuka bude obsahově zaměřena na český jazyk a matematiku, cílem je příprava na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat do termínu přijímacích zkoušek.
  4. Příprava na přijímací zkoušky bude organizovaná 2 x týdně po 4 hodinách. Bližší informace (zařazení do skupiny, den, čas, učebna apod.) budou upřesněny s ohledem na počet přihlášených.
  5. Povinností zákonného zástupce žáka, jehož dítě se bude účastnit konzultací, je seznámit se s čestným prohlášením (ke stažení) a podepsat ho. Čestné prohlášení odevzdá žák učiteli před prvním vstupem do školy. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a žák jej učiteli nepředá, nebude žákovi osobní přítomnost ve škole umožněna.
  6. Způsoby doručení tiskopisů – emailem (naskenované) na adresu zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň – ricicajo@zs22.plzen-edu.cz nebo vhozením do schránky školy na budově nejdéle 7. 5. 2020 do 8.00 hod.
  7. Výuka bude probíhat za podmínek stanovených v materiálu MŠMT Ochrana a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020 (ke stažení)
  8. Hygienická opatření – maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v lavici s rozestupy, složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
  9. Podrobnější informace k zajištění hygienických opatření a k organizaci výuky obdrží přihlášení žáci prostřednictvím třídních učitelů.
  10. Žádost o přítomnost žáka ve škole a Čestné prohlášení je k dispozici vytištěné v mezidveří hlavního vchodu.

Ke stažení

Žádost o zařazení do skupiny

Čestné prohlášení

Materiál MŠMT k ochraně zdraví

Komentáře nejsou povoleny.