Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. května

Vážení rodiče,

přečtěte si pozorně pokyny pro vstup a pobyt Vašich dětí ve škole, pokyny k organizaci jsou závazné a vyplývají z dokumentů MŠMT a z hygienických požadavků.

Příchod žáků do školy je časově rozvržen – konkrétní rozpis bude zaslán

Příchod do školy:

 • určený vchod do školy – hlavní vchod
 • žák přichází ke škole 5 minut před stanoveným časem (ne dříve)
 • ústa a nos má žák zakrytý rouškou 
 • před školou dodržuje odstup 2 metry
 • do školy vchází na pokyn pedagoga nebo školníka
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům
 • při prvním vstupu odevzdá čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci s datem 24. nebo 25. 5. 2020 (ne dřívějším)
 • při každém vstupu do školy bude žákovi změřena teplota bezkontaktním teploměrem; v případě, že bude žákovi naměřena zvýšená teplota nebo bude vykazovat některé další příznaky nemoci COVID-19, bude žák izolován od ostatních, kontaktováni budou zákonní zástupci, kteří jsou povinni si své dítě ihned vyzvednout a bude informována hygienická stanice. Totéž platí, pokud se příznaky nemoci objeví v průběhu výuky.
 • při každém vstupu žák použije připravenou desinfekci na ruce
 • každý žák musí mít na den k dispozici minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák bude první den vybaven psacími potřebami a sešity (papíry), pro následující dny dostane pokyny od vyučující

V budově školy:

 • žák se pohybuje pouze v prostorách vymezených školou
 • žáci nosí ve společných prostorách roušky (chodba, WC apod.)
 • ve společných prostorách žáci dodržují odstup 2 metry
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování (po předchozím upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem k nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení

Ve třídě:

 • složení skupiny žáků (max. 15 žáků) je neměnné pro dopolední i odpolední blok po celou dobu docházky, složení určuje vedení školy
 • v lavici sedí vždy jen jeden žák, rozsazení žáků ve třídě určí vyučující a je neměnné
 • o použití roušky rozhoduje vyučující; po sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • přestávky v průběhu přípravy určuje vyučující
 • po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a desinfikují ruce
 • škola vede evidenci docházky žáků; v případě, že se žák výuky nezúčastní, zákonný zástupce žáka jeho nepřítomnost omlouvá na tel. čísle 378 028 731

Školní stravování

 • žáci budou do jídelny odcházet ve stanovených skupinách s pedagogickým pracovníkem
 • při příchodu do jídelny budou dodržovat stanovená hygienická pravidla (rouška, odstupy, desinfekce rukou před vstupem do školní jídelny apod.)
 • do jídelny vstupují na pokyn učitele
 • jídlo, nápoj i příbory budou žáci dostávat od personálu školní jídelny na podnos
 • ve školní jídelně usedají na místa určená pedagogickým pracovníkem tak, aby byl dodržen stanovený odstup
 • při jídle si žák odloží roušku do svého sáčku, po jídle si roušku opět nasadí
 • z jídelny odchází se svou skupinou na pokyn pedagogického pracovníka

Odchod ze školy:

 • žáci, kteří nepůjdou na oběd, budou odcházet ze školy postupně na pokyn vyučujícího tak, aby byla dodržena hygienická pravidla
 • žáci, kteří půjdou na oběd a neúčastní se odpoledního bloku, budou odcházet ze školy hlavním vchodem postupně na pokyn vyučujícího tak, aby byla dodržena hygienická pravidla
 • pokud se žák účastní odpoledního bloku (školní družina) – bude v čase uvedeném na přihlášce přiveden k hlavnímu vchodu – žádáme zákonné zástupce, aby tento čas dodržovali; pedagogický pracovník zde s dětmi nemůže čekat

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Ke stažení

Komentáře nejsou povoleny.