Aktuality

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na prohlídku školy a setkání s paní učitelkou v úterý 25. 8. 2020 v 16 hodin. Na paní učitelky počkejte před hlavním vchodem do školy. Vedení 22. ZŠ
Více informací
Vážení rodiče, v závěru školního roku se uskuteční tato setkání žáků s třídními učiteli: 26. 6. 2020 od 9:30 hod – rozloučení se žáky 9. ročníku. Vzhledem k mimořádným opatřením není možná účast dalších osob. 29. 6. 2020 – setkání žáků 6. – 8. ročníku s třídními učiteli. Podrobnosti o časovém rozvržení příchodu do školy dostanou žáci od svých třídních učitelů. 30. 6. 2020 – setkání žáků 1. stupně s třídními učiteli. Podrobnosti o časovém rozvržení příchodu do školy dostanou žáci od svých třídních učitelů. Žáci 1. stupně, kteří v současné době nedochází do školy a žáci 2. stupně, kteří nevyužili možnosti konzultací a třídnických hodin, přinesou s sebou 
Více informací
Vážení zákonní zástupci, žáci a žákyně, na základě usnesení vlády a následných instrukcí MŠMT platí pro žáky a žákyně 6. až 8. tříd, kteří se chtějí zúčastnit konzultací nebo setkání s vyučujícím, tyto pokyny: Distanční výuka žáků pokračuje i nadále. Přítomnost skupin žáků ve škole má poskytnout možnost konzultace a setkání s vyučujícími, navazuje na vzdělávání na dálku. O termínu a čase konzultace nebo setkání informuje vyučující nebo třídní učitel žáky e-mailem nebo telefonicky. Vzdělávací aktivity ve škole nejsou každodenní. Vzdělávací aktivity budou probíhat za podmínek a instrukcí MŠMT v maximálně 15členných skupinách. Obědy pro žáky nejsou zajištěny. Informace o organizaci, podmínkách provozu i hygienických opatřeních ve škole sdělí 
Více informací
Vážení rodiče, Od 1. června otevíráme tyto kroužky: Pondělí Volejbal hrou, sportovní hry (od 16 hodin) Do tohoto kroužku zařazujeme i pár žáků z fotbalu. Trenérka R. Dvořáčková Úterý Tenis (od 16 hodin) Trenér P. Trojáček Atletika (od 16 hodin) Trenér J. Kohut Středa Florbal – 1. až 3. třída (od 16 hodin) Trenér Marek Lukeš Florbal – 4. až 5. třída (od 17 hodin) Trenér Marek Lukeš Kroužky proběhnou na hřišti s využitím toalet, bez použití šaten. V případě špatného počasí (déšť) se konání kroužku ruší (nelze využít tělocvičnu). Trenér si žáky vyzvedne u vchodu na hřiště, kam je zase rodičům 
Více informací
Vážení rodiče, pokud Vaše dítě již nebude v příštím školním roce chodit do školní družiny, je potřeba, abyste vrátili docházkové čipy. Postup je následující: do středy 3. 6. do 12 hodin oznamte škole na emailovou adresu druzina@zs22.plzen-edu.cz , že chcete vrátit docházkové čipy. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, své jméno a příjmení a počet vracených čipů. Tyto údaje jsou potřebné pro vyplnění výdajového dokladu. záloha za čipy bude vracena v pondělí 15. 6. od 9 do 16 hodin ve vestibulu školy (hlavní vchod). Děkujeme za Vaši spolupráci. Mgr. Božena Světlíková Ke stažení Vrácení čipů pro vyzvedávání ze školní družiny 
Více informací
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá nestandardním způsobem. S účinností od 27. dubna 2020 byla přijata vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve 
Více informací
Vážení rodiče, přečtěte si pozorně pokyny pro vstup a pobyt Vašich dětí ve škole, pokyny k organizaci jsou závazné a vyplývají z dokumentů MŠMT a z hygienických požadavků. Příchod žáků do školy je časově rozvržen – konkrétní rozpis bude zaslán Příchod do školy: určený vchod do školy – hlavní vchod žák přichází ke škole 5 minut před stanoveným časem (ne dříve) ústa a nos má žák zakrytý rouškou  před školou dodržuje odstup 2 metry do školy vchází na pokyn pedagoga nebo školníka vstup do školy je umožněn pouze žákům při prvním vstupu odevzdá čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci s datem 24. nebo 25. 5. 2020 (ne dřívějším) 
Více informací
Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření bude od pondělí 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Docházka je nepovinná, je jen na Vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do školy posílat, nebo budete pokračovat v distanční výuce doma. Pokud máte možnost ponechat si děti po dobu zbývající do prázdnin i nadále doma a pokračovat v distanční výuce, bude to pro školu velká pomoc a organizační zjednodušení. Žáci budou rozděleni do skupin max. 15 žácích. Vzhledem k počtu žáků ve skupině není možné, aby s nimi pracovala jejich paní učitelka a aby byli ve své třídě. Skupiny 
Více informací
Vážení rodiče, pro přihlášení žáka 1. stupně ZŠ do školní družiny ve školním roce 2020/2021, je nutné vyplnit závaznou přihlášku. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat oskenovanou na emailovou adresu – skola@zs22.plzen-edu.cz nebo druzina@zs22.plzen-edu.cz , nebo ji vytištěnou vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu nejpozději do 31. 5. 2020. Pokud nemáte možnost si formulář přihlášky umístěný na webových stránkách školy vytisknout, budou vytištěné formuláře k dispozici v prostoru hlavního vchodu mezi dveřmi od 6. 5. 2020 do 22. 5. 2020. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu nejpozději do 31. 5. 2020. Bod č. 4 na přihlášce nevyplňujte, 
Více informací
Vážení zákonní zástupci, žáci a žákyně 9. ročníku, v souladu s unesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. V souvislosti s tímto usnesením Vás informujeme: Osobní přítomnost ve škole bude umožněna pouze žákům 9. ročníku, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na střední školy. Žáci, kteří jsou již na střední školu přijati nebo nedělají přijímací zkoušky, budou pokračovat v distančním vzdělávání doma. Žádost o přítomnost žáka ve škole (ke stažení) je nutné doručit škole nejpozději do 7. 5. 2020. Žáka 
Více informací