Školní vzdělávací program

Motto: „Radost z vědění, radost ze života“

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy, z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů. Zároveň navazuje na tradici školy.

Základní vzdělávání se stává službou, která vychází z požadavků společnosti, očekávání rodičů a individuálních potřeb žáků. Na I. stupni základní školy klademe důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Převažuje činnostní a praktický charakter vyučování. Jsou voleny metody, které motivují k učení, k aktivitě a k poznávání.

Na 2. stupni základní školy klademe důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které umožní samostatné učení, utváření hodnot a postojů. Vedeme žáky k uvážlivému chování, zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností. Naší snahou je vytvořit ve škole takové prostředí, kde je žákům s různými vzdělávacími potřebami věnována kvalitní, odborná a profesionální péče, kde je vstřícná a přátelská atmosféra a kde se žáci budou cítit bezpečně.

Školní vzdělávací programy ve školním roce 2020/2021

RočníkVerze vzdělávacího programu
Přípravný ročníkŠkolní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
1. ročník – 9. ročníkŠkolní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016

Ke stažení

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016 (PDF)

Poslední aktualizace: 1. 9. 2021