Školní vzdělávací program

„Radost z vědění, radost ze života“

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy, z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů. Zároveň navazuje na tradici školy.

Základní vzdělávání se stává službou, která vychází z požadavků společnosti, očekávání rodičů a individuálních potřeb žáků. Na I. stupni základní školy klademe důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Převažuje činnostní a praktický charakter vyučování. Jsou voleny metody, které motivují k učení, k aktivitě a k poznávání.

Na 2. stupni základní školy klademe důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které umožní samostatné učení, utváření hodnot a postojů. Vedeme žáky k uvážlivému chování, zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností. Naší snahou je vytvořit ve škole takové prostředí, kde je žákům s různými vzdělávacími potřebami věnována kvalitní, odborná a profesionální péče, kde je vstřícná a přátelská atmosféra a kde se žáci budou cítit bezpečně.

Školní vzdělávací programy ve školním roce 2020/2021

Ročník Verze vzdělávacího programu
Přípravný ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
1. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
2. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
3. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
4. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
5. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
6. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
7. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
8. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016
9. ročník Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016

Ke stažení

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016 (PDF)