Školní vzdělávací program

Motto: „Radost z vědění, radost ze života“

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy, z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů. Zároveň navazuje na tradici školy.

Základní vzdělávání se stává službou, která vychází z požadavků společnosti, očekávání rodičů a individuálních potřeb žáků. Na I. stupni základní školy klademe důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Převažuje činnostní a praktický charakter vyučování. Jsou voleny metody, které motivují k učení, k aktivitě a k poznávání.

Na 2. stupni základní školy klademe důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které umožní samostatné učení, utváření hodnot a postojů. Vedeme žáky k uvážlivému chování, zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností. Naší snahou je vytvořit ve škole takové prostředí, kde je žákům s různými vzdělávacími potřebami věnována kvalitní, odborná a profesionální péče, kde je vstřícná a přátelská atmosféra a kde se žáci budou cítit bezpečně.

Školní vzdělávací programy ve školním roce 2023/2024

RočníkVerze vzdělávacího programu
Přípravný ročníkč. j. 22ZS/1075/2022
1. ročník – 8. ročníkč. j. 22ZS/1075/2022
9. ročníkč. j. 22ZS/0788/2016

Ke stažení

Poslední aktualizace: 9. 9. 2022