Zápisy do 1. ročníku

Vážení rodiče,

každoroční zájem o naši školu nás těší, ale zároveň zavazuje, neboť si i nadále chceme udržet dobré renomé. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Od 3. ročníku se zaměřujeme na výuku angličtiny, ve 4. ročníku na přírodní vědy, v 5. ročníku na matematiku. V 6. ročníku dále nabízíme rozšířenou výuku informatiky nebo tělesné výchovy a od 7. ročníku němčinu nebo ruštinu jako druhý cizí jazyk. Po dokončení nástavby naší školy v listopadu 2012 vzniklo zázemí pro vzdělávání v těchto oborech. Sportovní nebo umělecké zaměření odhalí určitě mnohé talenty z řad dětí a posílí jejich sebevědomí.

Školní družina i školní jídelna se nacházejí v areálu školy, děti nemusí nikam přecházet, tudíž je zajištěna i jejich větší bezpečnost. Sportovní hřiště a velmi pěkné okolí školy nabízí dětem trávit příjemné chvíle i v době mimo vyučování.

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 (PDF)

Aktuální změny v organizaci a průběhu zapisů do 1. ročníku

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole ve čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2020. Elektronickou registraci (odkaz níže) provedete z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení připojeného na internetu.

Po povinné elektronické registraci budou na vámi zadaný email odeslány informace o zvoleném termínu zápisu, registrační číslo pro zápis a přihláška dítěte k základnímu vzdělávání. Podepsanou přihlášku dítěte k základnímu vzdělávání je nutné dodat do školy a pokud bude rodič žádat o odklad povinné školní docházky, rovněž je nutné doručit žádost o odklad s doporučením z PPP a od dětského lékaře. Upřednostňujeme způsob bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Na přihlášce dítěte k základnímu vzdělávání (e-registrace) musí být vyplněna jména obou zákonných zástupců, prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s výběrem dané školy a podpis jednoho zákonného zástupce. Datum na žádosti a datum jejího podání (odeslání) může být nejdříve 1. 4. 2020.

Možnosti doručení dokumentů k zápisu

 • do datové schránky školy – h4amwa4
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu skola@zs22.plzen-edu.cz
 • poštou
 • osobní podání žádosti

V případě, že zvolíte způsob osobního podání žádosti, dostavíte se do školy v termínu vybraném při registraci (datum a čas). Před školou i v budově školy je nutno dodržovat rozestupy alespoň 2 metry a používat roušku.

Přihláška žáka do školní družiny

Přihláška do školní družiny (PDF)

Příloha č.1 – výše plateb od 1. 9. 2019 (PDF)

Čipový systém Bellhop

Po rozhodnutí o přijetí dítěte do 22. základní školy lze podat přihlášku do školní družiny:

 • do datové schránky školy – h4amwa4
 • e-mailem – naskenovanou s podpisem zákonných zástupců na adresu druzina@zs22.plzen-edu.cz nebo buresovama@zs22.plzen-edu.cz
 • poštou na adresu školy
 • osobním podáním žádosti od 1. 6. 2020

Čipy pro vyzvedávání žáků ze školní družiny budou pro nové žáky k dispozici v posledním týdnu v srpnu v kanceláři školy.

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Přihláška ke stravování ve školní jídelně (PDF)

Po rozhodnutí o přijetí dítěte do 22. základní školy lze podat přihlášku do školní jídelny:

 • do datové schránky školy – h4amwa4
 • e-mailem – naskenovanou s podpisem zákonných zástupců na adresu jidelna@zs22.plzen-edu.cz nebo hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz
 • poštou na adresu školy
 • osobním podáním žádosti od 1. 6. 2020

Čipy na stravování ve školní jídelně budou pro nové žáky k dispozici v posledním týdnu v srpnu u vedoucí školní jídelny.

Průběh zápisu

Termín zápisu

Čtvrtek 2. dubna 2020 od 13 do 17 hodin

nebo

Pátek 3. dubna 2020 od 13 do 17 hodin

Elektronická registrace k zápisu

Z organizačních důvodů Vás prosíme, abyste před termínem zápisu provedli nutnou elektronickou registraci. Čas provedení registrace není kritériem pro přijetí do 1. ročníku.

Po registraci se Vám odešle na zadanou emailovou adresu potvrzení s přiděleným registračním kódem, přesným termínem a místem zápisu a dalšími instrukcemi. Již přidělený termín a místo zápisu nelze změnit.

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE K ZÁPISU

Kontakt v případě technických problémů: skola@zs22.plzen-edu.cz.

Formuláře k zápisu

Před příchodem k zápisu do 1. ročníku prosím vyplňte níže uvedené formuláře. Urychlíte tím formální část zápisu.

Dotazník žáka (PDF)

Prohlášení o vzájemné shodě (PDF)

Přihláška do školní družiny (PDF)

Přihláška ke stravování ve školní jídelně (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)

Zákonný zástupce, který jde s dítětem k zápisu, přinese s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Organizace zápisu

Motivační část – neformální aktivity (rozhovor, písnička), orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností formou hry.

Formální část – zápis údajů do matriky školy.

Kritéria pro přijetí

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole.
 2. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků podle bodu 1)

Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.

Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o odklad (formulář na webových stránkách školy nebo při zápisu)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Důležité dokumenty

Nápověda k elektronické registraci (online)

Dopis rodičům – školní družina (PDF)

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku (PDF)

Školské obvody základních škol a mateřských škol (online)