Zápis dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

každoroční zájem o naši školu nás těší a zároveň zavazuje, protože si chceme i nadále udržet dobré renomé.

Škola má velmi dobrou dopravní dostupnost – přímo před školou je zastávka trolejbusu č. 13.

Vyučovacím jazykem je český jazyk. Od 2. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka.

V 6. ročníku dále nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, rozšířenou výuku cizích jazyků a rozšířenou výuku tělesné výchovy. Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk – žáci si mohou vybrat německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk nebo španělský jazyk. Svým vybavením škola poskytuje možnost kvalitního vzdělávání.

Školní družina i školní jídelna se nacházejí v areálu školy. Žáci nemusí nikam přecházet a je tím zajištěna i jejich bezpečnost. Sportovní hřiště a velmi pěkné okolí školy nabízí dětem trávit příjemné chvíle i v době mimo vyučování.

Těšíme se na Vás, a pokud projevíte zájem prohlédnout si prostředí, ve kterém se budou Vaše děti vzdělávat, budeme se Vám po telefonické domluvě věnovat i mimo stanovené termíny.

Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

Připravujeme podrobnosti.

Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku (narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016) nebo,
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

Průběh zápisu

Zápis do 1. ročníku se koná:

 • středa 6. dubna 2022 od 13 do 17 hodin
  nebo
 • čtvrtek 7. dubna 2022 od 13 do 17 hodin

Před zápisem je nutná elektronická registrace ve Škole online.

Zákonný zástupce, který jde s dítětem k zápisu, přinese s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Pokud nebude možná osobní účast zákonných zástupců a dětí při zápisu do 1. tříd vzhledem k epidemiologické situaci, informace o způsobu podání přihlášek budou upřesněny na webových stránkách školy. Sledujte prosím webové stránky naší školy.

Organizace zápisu

Motivační část – neformální aktivity (rozhovor, písnička), orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností formou hry.

Formální část – zápis údajů do matriky školy.

Kritéria pro přijetí

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole.
 2. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků podle bodu 1).

Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.

Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o odklad (formulář na webových stránkách školy nebo při zápisu)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Dokumenty k zápisu

Formuláře k zápisu

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Vzhledem k rozvolnění stávajících opatření jsme se rozhodli uspořádat jedno setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou 10. června 2021 od 16.00 hodin.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2022