Zápis dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

každoroční zájem o naši školu nás těší a zároveň zavazuje, protože si chceme i nadále udržet dobré renomé. Škola má velmi dobrou dopravní dostupnost – přímo před školou je zastávka trolejbusu č. 13.

 

Vyučovacím jazykem je český jazyk. Od 2. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka. V 6. ročníku dále nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, rozšířenou výuku cizích jazyků a rozšířenou výuku tělesné výchovy. Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk – žáci si mohou vybrat německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk nebo španělský jazyk. Svým vybavením škola poskytuje možnost kvalitního vzdělávání.

 

Školní družina i školní jídelna se nacházejí v areálu školy. Žáci nemusí nikam přecházet a je tím zajištěna i jejich bezpečnost. Sportovní hřiště a velmi pěkné okolí školy nabízí dětem trávit příjemné chvíle i v době mimo vyučování.

 

Těšíme se na Vás, a pokud projevíte zájem prohlédnout si prostředí, ve kterém se budou Vaše děti vzdělávat, zveme Vás na Den otevřených dveří, který se bude konat 20. 3. 2024 od 14 – 17 hod.

Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Připravujeme podrobnosti.

pro děti s občanstvím ČR

Zápis do 1. ročníku se koná:

středa 3. dubna 2024 od 13 do 17 hodin

nebo

čtvrtek 4. dubna 2024 od 13 do 17 hodin

 

Před zápisem je nutná elektronická registrace ve Škole online.

Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku (narozené v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018)
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti

Pro školní rok 2024/2025 budou přijímány do 1. ročníku děti ze školského obvodu Plzeň 4.

Školský obvod Plzeň 4 tvoří území městského obvodu Plzeň 4 (katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd).

Pro určení spádové školy je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizince místo pobytu).

Registrace k zápisu

Elektronická registrace k zápisu bude zpřístupněna od 1. 3. 2024 8.00 hod do 2. 4. 2024 12.00 hod přes následující odkaz.

Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přednostní přijetí.

Organizace zápisu

K zápisu přinést

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • v případě žádosti o odklad školní docházky také doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a doporučení od dětského lékaře (lze dodat i po zápisu)
 • pokud má trvalé bydliště na území školského obvodu Plzeň 4 jen dítě, je nutný doklad o trvalém bydlišti

Průběh zápisu

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • Motivační část – neformální aktivity pro dítě (rozhovor, písnička), orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností formou hry.

 • Formální část – zápis údajů do matriky školy se zákonným zástupcem dítěte.

Kritéria pro přijetí

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve
  škole.
 2. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, než je
  kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků podle bodu 1).
  • Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.
  • Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.
  • Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o odklad (formulář na webových stránkách školy nebo při zápisu)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
 • bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit podáním žádosti do 30. dubna 2024

Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Dokumenty k zápisu

Formuláře k zápisu

Veškeré formuláře potřebné k zápisu do 1. ročníku naleznete v sekci Dokumenty a formuláře v části Zápis do 1. ročníku.

Plzeňská karta pro prvňáky zdarma

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Vzhledem k rozvolnění stávajících opatření jsme se rozhodli uspořádat jedno setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou 10. června 2021 od 16.00 hodin.

Poslední aktualizace: 26. 3. 2024