Rozšířená výuka

Zařazení do tříd s rozšířenou výukou

Na základě úspěšného výběrového řízení je žák (žákyně) zařazen do třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou.

Ředitelka školy může na základě doporučení vyučujícího rozšiřujícího předmětu nebo třídního učitele přeřadit žáka (žákyni) do třídy bez rozšířené výuky z těchto důvodů:

 • výrazné zhoršení prospěchu nebo nedostatečný prospěch
 • žák bude nehodnocen z některého vyučovacího předmětu
 • žák bude potrestán důtkou ředitelky školy nebo jeho chování bude hodnoceno stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé
 • účast na sportovních závodech, soutěžích a olympiádách je podmíněna bezproblémovým chováním a dobrými výsledky při výuce

Rozšířená výuka přírodovědných předmětů

Rozšířená výuka přírodovědných předmětů umožňuje přírodovědně nadaným žákům rozšířit si své znalosti v matematice a fyzice. V obou předmětech je vyšší časová dotace sloužící k posílení matematických znalostí, logického myšlení, znalostí a praktických dovedností z fyziky. Výuka fyziky probíhá v maximální možné míře v učebně fyziky vybavené didaktickou technikou, rozvody elektrického napětí atd. Při výuce je možné využívat formu badatelské výuky s využitím senzorů a aplikace PASCO.

Učební plán

6. ročník
MatematikaFyzika

5 vyučovacích hodin

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

1 vyučovací hodina

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

7. ročník
MatematikaFyzika

4 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny
8. ročník
MatematikaFyzika

4 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

9. ročník
MatematikaFyzika

4 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

Kritéria přijetí

Žák/žákyně úspěšně zvládne písemný test z přírodovědného základu a logického myšlení (v rozsahu učiva 1. stupně z matematiky, člověk a svět).

Termín konání výběrového řízení

14. května 2024, 14:30

Žáci 22. ZŠ si test napíší během výuky.

Rozšířená výuka tělesné výchovy

Škola rozvíjí sportovní nadání žáků prostřednictvím zvýšené hodinové dotace výuky tělesné výchovy. Cílem rozšířené výuky tělesné výchovy je upevnit a rozšířit základní dovednosti v atletice, sportovních hrách a gymnastice a seznámit žáky s novými netradičními sporty. Pokud je žák členem sportovního klubu není problém skloubit výuku ve třídě s rozšířenou tělesnou výchovou se sportovní činností v klubu.

Výuka probíhá v tělocvičně, pohybové učebně nebo na školním hřišti. Žáky intenzivně připravujeme na školní sportovní soutěže a soutěže AŠSK. Pravidelně se úspěšně účastníme postupových soutěží – obvodních, okresních, krajských kol i republikových finále.

Učební plán

6. ročník

2 vyučovací hodiny

2 vyučovací hodiny rozšířené výuky

7. ročník

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

8. ročník

2 vyučovací hodiny

2 vyučovací hodiny rozšířené výuky

9. ročník

2 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

Kritéria přijetí

Žák úspěšně absolvuje pohybové testy v těchto disciplínách:

 • Běh na 60 metrů.
 • Běh na 1000 metrů.
 • Trojskok (3 pokusy): pokusy začínají od odrazové čáry, všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a při doskocích musí být chodidla na stejné úrovni – vedle sebe, kvůli rovnováze nejlépe v šířce boků. Trojskok je nutné vykonat plynule, bez zastavování při prvním a druhém doskoku bez zastavování při prvním a druhém doskoku (viz video: https://www.youtube.com/watch?v=qHVByt8I2uQ).
 • Hod míčkem (3 pokusy).
 • Přeskoky švihadla vpřed za 2 minuty.

Podmínka účasti: posudek o zdravotní způsobilosti vydaný lékařem

Doporučení: pokud je žák/žákyně členem sportovního klubu, přinese s sebou potvrzení klubu o aktivní sportovní činnosti

Termín konání výběrového řízení

13. května 2024, 14:30

školní hřiště

Žáci 22. ZŠ plní jednotlivé disciplíny v rámci výuky Tv.

Rozšířená výuka cizích jazyků

Rozšířená výuka cizích jazyků nabízí jazykově nadaným žákům rozšířit si své znalosti v anglickém a německém jazyce. V obou předmětech je vyšší časová dotace sloužící k rozšíření gramatických znalostí a slovní zásoby a k prohloubení komunikačních dovedností. Výuka probíhá v učebnách vybavených didaktickou technikou. Žáci se pravidelně úspěšně účastní jazykových soutěží a olympiád.

Učební plán

6. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk
3 vyučovací hodiny2 vyučovací hodiny rozšířené výuky
7. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny
8. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

9. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

 

Kritéria přijetí

 1. Žák/žákyně úspěšně zvládne písemný test z anglického jazyka, který bude obsahovat gramatické jevy, poslech a čtení s porozuměním v rozsahu učiva anglického jazyka od 3. do 5. ročníku.
 2. Ústní část 
  • Žáci 22. ZŠ získávají bodové hodnocení ústní části od svého vyučujícího anglického jazyka. Body zohledňují nejen kvalitu ústního projevu, ale i domácí přípravu a aktivní zapojení do výuky v průběhu pátého ročníku.
  • Zájemci mimo 22. ZŠ odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

Termín konání výběrového řízení

15. května 2024, 14:30

Žáci 22. ZŠ si test napíší během výuky.

Poslední aktualizace: 9. 4. 2024