Rozšířená výuka

Upozornění pro žáky 22. ZŠ, kteří jsou již zařazeni do rozšířené výuky cizího jazyka od 3. ročníku, že již nemohou podávat přihlášky k rozšířené výuce informatiky nebo tělesné výchovy v 6. ročníku.

INFORMATIKA (6. ročník)

Obsah a forma výuky

Žáci mají 3 hodiny informatiky týdně (6. a 9. ročník) nebo 2 hodiny týdně (7. a 8. ročník). Výuka probíhá v moderně vybavené počítačové učebně. Při hodinách si žáci vyzkoušejí nejen práci na počítačích, ale i práci na tabletech.

Cílem rozšířené výuky informatiky je prohloubit a více upevnit základní dovednosti při práci s počítačem. V průběhu vyučování se žáci seznámí postupy práce v textovém editoru, tabulkovém procesoru, prezentačním editoru, databázovém editoru a klientu elektronické pošty.

Získají základní dovednosti při vyhledávání a zpracování informací ze sítě Internet, při práci s počítačovou grafikou, tvorbě webových stránek. Dále získají hlubší znalosti z oblasti hardwaru, softwaru či počítačových sítí.

Informace k výběrovému řízení na školní rok 2021/2022

Výběrové řízení se skládá ze dvou částí: znalostní písemný test a dovednostní praktický test. Obsah znalostního písemného testu z matematiky a všeobecného přehledu je v rozsahu učiva 5. ročníku základní školy.

Termíny

Termín odevzdání přihlášek: 21. května 2021

Termín konání výběrového řízení: 24. května 2021 od 8.00

Sraz všech přihlášených je 7.50 ve vestibulu školy. Žáci si přinesou s sebou: psací potřeby, přezůvky. Ti, kteří nejsou žáky 22. ZŠ Plzeň přinesou navíc potvrzení o samostatném odchodu (ke stažení níže). Neúčast ze zdravotních důvodů lze předem omluvit (nejlépe emailem). Poté lze domluvit náhradní termín výběrového řízení.

Znalostní test:

 • matematika (slovní úlohy, logická cvičení)
 • všeobecný přehled (vlastivěda, přírodověda)
 • základní pojmy z informatiky

Dovednostní test:

 • základy psaní na klávesnici
 • základní dovednosti s textovým editorem Word (formát písma a odstavce, kopírování a vkládání textu, vkládání obrázků)
 • vyhledávání požadovaných informací na internetu (mapy, jízdní řády, encyklopedie, atd.)
 • základní dovednosti s programem Malování (kreslení tvarů, čar, barevná výplň)

Kritéria pro splnění podmínek výběrového řízení

Kritéria pro splnění podmínek výběrového řízení (PDF)

Ke stažení

Přihláška do třídy s rozšířenou výukou informatiky (PDF)
Potvrzení o samostatném odchodu žáka (PDF)
Ukázka znalostního testu (PDF)
Ukázka dovednostního testu (PDF)

TĚLESNÁ VÝCHOVA (6. ročník)

Výuka probíhá v tělocvičně, pohybové učebně nebo na školním hřišti. Cílem rozšířené výuky tělesné výchovy je upevnit a rozšířit základní dovednosti v atletice, hrách a gymnastice. Žáky připravujeme na soutěže Asociace školních sportovních klubů. Účastní se postupových soutěží – obvodních, okresních, krajských a pokud jsou úspěšní i republikových kol.

Počet hodin tělesné výchovy ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 • 6. ročník: 3+2
 • 7. ročník: 3+1
 • 8. ročník: 3+1
 • 9. ročník: 2+1

Informace k výběrovému řízení na školní rok 2021/2022

Výběrové řízení se skládá ze základních disciplín:

 • běhy (60 m, 1000 m),
 • skok daleký z místa,
 • přeskoky švihadla snožmo vpřed i vzad za 1 minutu,
 • sportovní hry – slalom – fotbal/basketbal/házená/florbal + střelba (žák si vybere 1 hru, ve které je nejzdatnější).

Termíny

Termín odevzdání přihlášek: 21. května 2021

Termín konání výběrového řízení: 24. května 2021 od 14.00

Žáci si přinesou sportovní oblečení. Žáci mimo 22. ZŠ přinesou též potvrzení o samostatném odchodu.

Kritéria pro splnění podmínek výběrového řízení (PDF)

Rozhodnutí ředitelky školy o zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je možné si osobně vyzvednout od dalšího týdne po konání výběrového řízení v kanceláři školy (od 7.30 do 15.30) nebo na požádání je zasláno poštou.

Ke stažení

Přihláška do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (PDF)

Potvrzení o samostatném odchodu žáka (PDF)

CIZÍ JAZYK (3. ročník)

Informace k výběrovému řízení na školní rok 2020/2021

Okruhy testů

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám do jazykové skupiny 3. ročníku:

 • barvy
 • čísla 1-20
 • zvířata
 • oblečení
 • rodina
 • školní pomůcky
 • nábytek
 • části těla

Zkouška zahrnuje část písemnou, jejíž součástí je poslech, a část ústní.

Termíny

Termín odevzdání přihlášek: 21. května 2021

Termín konání výběrového řízení: 24. května 2021 od 8.00

Žáci si přinesou s sebou: psací potřeby, přezůvky. Žáci mimo 22. ZŠ přinesou též potvrzení o samostatném odchodu.

Ke stažení

Přihláška do třídy s rozšířenou výukou cizího jazyka (PDF)

Potvrzení o samostatném odchodu žáka (PDF)

Kritéria pro splnění podmínek výběrového řízení (PDF)

Rozhodnutí ředitelky školy o zařazení do 3. třídy s rozšířenou výukou cizího jazyky je možné si osobně vyzvednout od dalšího týdne po konání výběrového řízení v kanceláři školy (od 7.30 do 15.30) nebo na požádání je zasláno poštou.