Rozšířená výuka

Zařazení do tříd s rozšířenou výukou

Na základě úspěšného výběrového řízení je žák (žákyně) zařazen do třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou.

Ředitelka školy může na základě doporučení vyučujícího rozšiřujícího předmětu nebo třídního učitele přeřadit žáka (žákyni) do třídy bez rozšířené výuky z těchto důvodů:

 • výrazné zhoršení prospěchu nebo nedostatečný prospěch
 • žák bude nehodnocen z některého vyučovacího předmětu
 • žák bude potrestán důtkou ředitelky školy nebo jeho chování bude hodnoceno stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé
 • účast na sportovních závodech, soutěžích a olympiádách je podmíněna bezproblémovým chováním a dobrými výsledky při výuce

Rozšířená výuka přírodovědných předmětů

Rozšířená výuka přírodovědných předmětů umožňuje přírodovědně nadaným žákům rozšířit si své znalosti v matematice a fyzice. V obou předmětech je vyšší časová dotace sloužící k posílení matematických znalostí, logického myšlení, znalostí a praktických dovedností z fyziky. Výuka fyziky probíhá v maximální možné míře v učebně fyziky vybavené didaktickou technikou, rozvody elektrického napětí atd. Při výuce je možné využívat formu badatelské výuky s využitím senzorů a aplikace PASCO.

Učební plán

6. ročník
MatematikaFyzika

5 vyučovacích hodin

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

1 vyučovací hodina

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

7. ročník
MatematikaFyzika

4 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny
8. ročník
MatematikaFyzika

4 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

9. ročník
MatematikaFyzika

4 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

Kritéria přijetí

Žák/žákyně úspěšně zvládne písemný test z přírodovědného základu a logického myšlení (v rozsahu učiva 1. stupně z matematiky, člověk a svět).

Termín konání výběrového řízení

14. května 2024, 14:30

Žáci školy si test napíší během výuky.

Rozšířená výuka tělesné výchovy

Škola rozvíjí sportovní nadání žáků prostřednictvím zvýšené hodinové dotace výuky tělesné výchovy. Cílem rozšířené výuky tělesné výchovy je upevnit a rozšířit základní dovednosti v atletice, sportovních hrách a gymnastice a seznámit žáky s novými netradičními sporty. Pokud je žák členem sportovního klubu není problém skloubit výuku ve třídě s rozšířenou tělesnou výchovou se sportovní činností v klubu.

Výuka probíhá v tělocvičně, pohybové učebně nebo na školním hřišti. Žáky intenzivně připravujeme na školní sportovní soutěže a soutěže AŠSK. Pravidelně se úspěšně účastníme postupových soutěží – obvodních, okresních, krajských kol i republikových finále.

Učební plán

6. ročník

2 vyučovací hodiny

2 vyučovací hodiny rozšířené výuky

7. ročník

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

8. ročník

2 vyučovací hodiny

2 vyučovací hodiny rozšířené výuky

9. ročník

2 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

Kritéria přijetí

Žák úspěšně absolvuje pohybové testy v těchto disciplínách:

 • Běh na 60 metrů.
 • Běh na 1000 metrů.
 • Trojskok (3 pokusy): pokusy začínají od odrazové čáry, všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a při doskocích musí být chodidla na stejné úrovni – vedle sebe, kvůli rovnováze nejlépe v šířce boků. Trojskok je nutné vykonat plynule, bez zastavování při prvním a druhém doskoku bez zastavování při prvním a druhém doskoku (viz video: https://www.youtube.com/watch?v=qHVByt8I2uQ).
 • Hod míčkem (3 pokusy).

Podmínka účasti: posudek o zdravotní způsobilosti vydaný lékařem

Doporučení: pokud je žák/žákyně členem sportovního klubu, přinese s sebou potvrzení klubu o aktivní sportovní činnosti

Termín konání výběrového řízení

13. května 2024, 14:30

školní hřiště

Rozšířená výuka cizích jazyků

Rozšířená výuka cizích jazyků nabízí jazykově nadaným žákům rozšířit si své znalosti v anglickém a německém jazyce. V obou předmětech je vyšší časová dotace sloužící k rozšíření gramatických znalostí a slovní zásoby a k prohloubení komunikačních dovedností. Výuka probíhá v učebnách vybavených didaktickou technikou. Žáci se pravidelně úspěšně účastní jazykových soutěží a olympiád.

Učební plán

6. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk
3 vyučovací hodiny2 vyučovací hodiny rozšířené výuky
7. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny
8. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

9. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk

3 vyučovací hodiny

1 vyučovací hodina rozšířené výuky

2 vyučovací hodiny

 

Kritéria přijetí

 1. Žák/žákyně úspěšně zvládne písemný test z anglického jazyka, který bude obsahovat gramatické jevy, poslech a čtení s porozuměním v rozsahu učiva anglického jazyka od 3. do 5. ročníku.
 2. Ústní část 
  • Žáci 22. ZŠ získávají bodové hodnocení ústní části od svého vyučujícího anglického jazyka. Body zohledňují nejen kvalitu ústního projevu, ale i domácí přípravu a aktivní zapojení do výuky v průběhu pátého ročníku.
  • Zájemci mimo 22. ZŠ odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

Termín konání výběrového řízení

15. května 2024, 14:30

Žáci školy si test napíší během výuky.

Poslední aktualizace: 9. 4. 2024