Rozšířená výuka

Informace k výběrovému řízení pro školní rok 2022/2023

 • přihlásit se mohou žáci 5. ročníku prostřednictvím přihlášky (formulář)
 • žák podává pouze jednu přihlášku
 • přihlášky k výběrovému řízení jsou přijímány nejpozději 9. 5. 2022
  • cizí jazyky – Mgr. Michaela Krumlová
  • tělesná výchova – PaedDr. Yveta Pompová
  • přírodní předměty – Mgr. Veronika Kolbecková
 • výběrové řízení proběhne 19. 5. 2022

Zařazení do tříd s rozšířenou výukou

Na základě úspěšného výběrového řízení je žák (žákyně) zařazen do třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou.

Ředitelka školy může na základě doporučení vyučujícího rozšiřujícího předmětu nebo třídního učitele přeřadit žáka (žákyni) do třídy bez rozšířené výuky z těchto důvodů:

 • výrazné zhoršení prospěchu nebo nedostatečný prospěch
 • žák bude nehodnocen z některého vyučovacího předmětu
 • žák bude potrestán důtkou ředitelky školy nebo jeho chování bude hodnoceno stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé
 • účast na sportovních závodech, soutěžích a olympiádách je podmíněna bezproblémovým chováním a dobrými výsledky při výuce

Rozšířená výuka přírodních předmětů

Rozšířená výuka přírodovědných umožňuje přírodovědně nadaným žákům rozšířit si své znalosti v matematice a fyzice. V obou předmětech je vyšší časová dotace sloužící k posílení matematických znalostí, logického myšlení, znalostí a praktických dovedností z fyziky. Výuka fyziky probíhá v maximální možné míře v učebně fyziky vybavené didaktickou technikou, rozvody elektrického napětí atd. Při výuce je možné využívat formu badatelské výuky s využitím senzorů a aplikace PASCO.

Učební plán

6. ročník
MatematikaFyzika
5 vyučovacích hodin + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka1 vyučovací hodina + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka
7. ročník
MatematikaFyzika
4 vyučovacích hodin + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka2 vyučovací hodiny
8. ročník
MatematikaFyzika
4 vyučovacích hodin + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka2 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodiny rozšířená výuka
9. ročník
MatematikaFyzika
4 vyučovacích hodin + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka2 vyučovací hodiny

Kritéria přijetí

Žák/žákyně úspěšně zvládne písemný test z přírodovědného základu a logického myšlení (v rozsahu učiva 1. stupně z matematiky, člověk a svět).

Ke stažení

Rozšířená výuka tělesné výchovy

Škola rozvíjí sportovní nadání žáků prostřednictvím zvýšené hodinové dotace výuky tělesné výchovy. Cílem rozšířené výuky tělesné výchovy je upevnit a rozšířit základní dovednosti v atletice, sportovních hrách a gymnastice a seznámit žáky s novými netradičními sporty. Pokud je žák členem sportovního klubu není problém skloubit výuku ve třídě s rozšířenou tělesnou výchovou se sportovní činností v klubu.

Výuka probíhá v tělocvičně, pohybové učebně nebo na školním hřišti. Žáky intenzivně připravujeme na školní sportovní soutěže a soutěže AŠSK. Pravidelně se úspěšně účastníme postupových soutěží – obvodních, okresních, krajských kol i republikových finále.

Učební plán

6. ročník
2 vyučovací hodiny + 2 vyučovací hodiny rozšířená výuka
7. ročník
3 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka
8. ročník
2 vyučovací hodiny + 2 vyučovací hodina rozšířená výuka
9. ročník
2 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodiny rozšířená výuka

Kritéria přijetí

Žák úspěšně absolvuje pohybové testy v těchto disciplínách:

 • běh 50 m
 • skok daleký z místa
 • výdrž ve shybu nadhmatem
 • leh – sedy 1 minuta
 • běh na 1000 metrů

Podmínka účasti: posudek o zdravotní způsobilosti vydaný lékařem

Doporučení: pokud je žák/žákyně členem sportovního klubu, přinese s sebou potvrzení klubu o aktivní sportovní činnosti

Ke stažení

Rozšířená výuka cizích jazyků

Rozšířená výuka cizích jazyků nabízí jazykově nadaným žákům rozšířit si své znalosti v anglickém a německém jazyce. V obou předmětech je vyšší časová dotace sloužící k rozšíření gramatických znalostí a slovní zásoby a k prohloubení komunikačních dovedností. Výuka probíhá v učebnách vybavených didaktickou technikou. Žáci se pravidelně úspěšně účastní jazykových soutěží a olympiád.

Učební plán

6. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk
3 vyučovací hodiny2 vyučovací hodiny rozšířená výuka
7. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk
3 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka2 vyučovací hodiny
8. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk
3 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka2 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka
9. ročník
Anglický jazykNěmecký jazyk
3 vyučovací hodiny + 1 vyučovací hodina rozšířená výuka2 vyučovací hodiny

Kritéria přijetí

 1. Žák/žákyně úspěšně zvládne písemný test z anglického jazyka, který bude obsahovat gramatické jevy, poslech a čtení s porozuměním v rozsahu učiva anglického jazyka od 3. do 5. ročníku.
 2. K ústní části výběrového řízení bude přizváno nejvýše 10 nejúspěšnějších řešitelů písemné části testu.
  • Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
  • Žák odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

Ke stažení

Poslední aktualizace: 25. 8. 2022