Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

  • schopnost dlouhodobější samostatné práce
  • schopnost vyhledávání a zpracování informací
  • schopnost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
  • schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma
  • schopnost grafického, výtvarného nebo technického zpracování tématu
  • schopnost kultivovaného vyjadřování v mateřském jazyce
  • schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce
  • schopnost napsat a zpracovat text na počítači (text, tabulky, grafy, tvorba prezentace) a svou práci prezentovat

Školní rok 2022/2023

Časový harmonogram

Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

  • od 28. listopadu 2022 do 9. prosince 2022

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

  • od ledna 2023

Předložení osnovy absolventské práce ke konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 3. února 2023

Předložení průběžné práce vedoucímu k první konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 31. března 2023

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 19. května 2023

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

  • nejpozději do 1. června 2023

Odevzdání VYTIŠTĚNÉ PRÁCE vedoucímu včetně elektronické verze:

  • nejpozději do 2. června 2023

Ústní obhajoby absolventských prací

  • od 12. června 2023

Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022