Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma
 • schopnost grafického, výtvarného nebo technického zpracování tématu
 • schopnost kultivovaného vyjadřování v mateřském jazyce
 • schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce
 • schopnost napsat a zpracovat text na počítači (text, tabulky, grafy, tvorba prezentace) a svou práci prezentovat

Školní rok 2023/2024

Časový harmonogram

Možnost konzultace tématu absolventské práce u vedoucího:

 • od 6. listopadu 2023 do 24. listopadu 2023

Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

 • od 27. listopadu 2023 do 8. prosince 2023

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

 • od ledna 2024

Předložení osnovy absolventské práce ke konzultaci v elektronické podobě:

 • nejpozději do 2. února 2024

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

 • nejpozději do 17. května 2024

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

 • nejpozději do 3. června 2024

Odevzdání SVÁZANÉ PRÁCE vedoucímu a elektronické verze prostřednictvím MS Teams:

 • nejpozději do 4. června 2024

Ústní obhajoby absolventských prací

 • od 12. června 2024 do 14. června 2024

Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 14. 12. 2023