Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení

  • základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně,
  • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení,
  • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy,
  • výchova a rozvoj talentované mládeže.

Doplňková činnost

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro dospělé s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

Zřizovatel

Statutární město Plzeň,
náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň,
IČO: 00075370

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor školství, mládeže a sportu,
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň,
IČO: 70890366

Zřizovací listina (PDF)

3. Popis organizační struktury

Organizační schéma 22. ZŠ Plzeň (PDF)

4. Kontaktní spojení

Kontakty 22. ZŠ Plzeň

5. Platby

Stravné

Ceny obědů a svačinek (online)

6. Identifikační číslo školy (IČ)

IČ: 70837813

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu (on-line)

Školní vzdělávací program

Zřizovací listina (PDF)

9. Žádosti o informace

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (PDF)

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu (PDF)

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o příjetí žáka do ZŠ (PDF)

Přihláška ke stravování (PDF)

Žádost o poskytnutí informace (PDF)

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu (PDF)

Další formuláře lze získat na stránce Dokumenty a formuláře.

13. Návody pro řešení životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce (on-line)

Zápis dětí do ZŠ (on-line)

Přihláška k povinné školní docházce (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)

14. Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím (on-line)

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (on-line)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání (on-line)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování (on-line)

15. Vydané právní předpisy

Nejsou vydány.

16. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF)

17. Licenční smlouvy, výhradní licence

Nejsou uzavřeny.

18. Zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva o poskytování informací za rok 2023 (PDF)

Zpráva o poskytování informací za rok 2022 (PDF)

Zpráva o poskytování informací za rok 2021 (PDF)

Zpráva o poskytování informací za rok 2020 (PDF)

Poslední aktualizace: 29. 2. 2024