Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk

Žáci se anglickému jazyku učí od 3. ročníku. Výuka anglického jazyka kontinuálně pokračuje až do 9. ročníku.

Všichni vyučující anglického jazyka jsou řádně aprobovaní, dále se vzdělávají, s žáky pracují moderními aktivizačními metodami, využívají různých forem práce.

V hodinách se pracuje s evropským jazykovým portfoliem, které našim žákům umožňuje získat lepší povědomí o své jazykové úrovni a sledovat pokroky v průběhu delších časových úseků. Práce s portfoliem je založena na společném evropském referenčním rámci pro cizí jazyky.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují konverzačních soutěží v AJ, korespondenčních soutěží, a dalších aktivit souvisejících s výukou anglického jazyka.

Škola pravidelně pořádá poznávací zájezdy do Velké Británie.

RočníkPočet vyučovacích jednotek za týdenNázev učebnicového souboru
Nejazyková skupinaJazyková skupinaNejazyková skupinyJazyková skupina
3. ročník3× týdně—-Fun Park 1—-
4. ročník3× týdně—-Chit Chat 2—-
5. ročník3× týdně4× týdněBloggers 1Bloggers 1
Bloggers 2
6. ročník3× týdně4× týdněBloggers 2Bloggers 2
Bloggers 3
7. ročník3× týdně4× týdněBloggers 3Project 3
Project 4
8. ročník3× týdně4× týdněBloggers 4Project 4
Project 5
9. ročník3× týdně4× týdněProject 5Project 5

Platnost k 1. 9. 2021

Německý jazyk

NJ se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého do devátého ročníku (3 hodiny týdně ve skupinách s rozšířenou výukou cizích jazyků) a od sedmého do devátého ročníku (2 hodiny týdně jako volitelný předmět). Žáci pracují s učebnicemi Deutsch mit Max 1, 2, jež jsou koncipovány podle Rámcového vzdělávacího programu a odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

 

V hodinách NJ rovněž pracujeme s evropským jazykovým portfoliem.

 

Pravidelně se účastníme konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, soutěže a dalších akcí školy. V jazykových soutěžích vždy dosahujeme velmi dobrých výsledků.

 

Pořádáme rovněž studijně – poznávací zájezdy do německy mluvících zemí.

 

Pro žáky je velkou motivací ke studiu již samotné sousedství ČR s Německem a Rakouskem a dále i fakt, že znalost NJ se velmi často vyskytuje jako požadavek v nabídkách zaměstnání v plzeňském regionu.

Ruský jazyk

Ruský jazyk se žáci učí jako druhý cizí jazyk od 7. do 9. ročníku. Žáci pracují s učebnicemi RADUGA, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu. Motivací pro žáky může být vzrůstající poptávka po kombinaci jazyků AJ, RJ v souvislosti se zaměřením naší ekonomiky. Slabší žáci ocení příbuznost slovanských jazyků. V rámci výuky probíhá spolupráce s Ruským centrem na Západočeské univerzitě Plzeň.

Francouzský jazyk

Francouzština je jeden z nejrozšířenějších evropských jazyků a zároveň také jedením z pracovních a oficiálních jazyků OSN, EU, UNESCO, NATO či Mezinárodního olympijského výboru. Kombinace francouzštiny a angličtiny otevírá dveře na různé a zajímavé pracovní pozice. Základní znalosti francouzského jazyka umožňují také příjemněji poznat Francii a frankofonní země.

 

Francouzštinu si žáci mohou zvolit jako druhý jazyk od 7. ročníku. Budou pracovat s učebnicí Décibel 1, která obsahuje schvalovací doložku Ministerstva školství a tělovýchovy a odpovídá úrovni A1 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Tato učebnice klade důraz na mluvené slovo a porozumění různým komunikačním situacím, obsahuje také průběžnou přípravu na jazykové zkoušky DELF A1 a nabízí využití různých aktivit a aktivizačních metod (hry, písničky), které ulehčí a zpříjemní studium francouzštiny.

 

Francouzskou a frankofonní kulturu mohou žáci také objevovat prostřednictvím akcí Francouzské aliance v Plzni. Učitel francouzského jazyka je plně aprobovaný a dále se vzdělává.

Poslední aktulizace: 6. 10. 2021