Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk

Žáci se anglickému jazyku učí od 1. ročníku. Tato koncepce zajišťuje intenzivní a pravidelný kontakt dítěte s cizím jazykem již od počátku školní docházky. Výuka anglického jazyka kontinuálně pokračuje až do 9. ročníku. Všichni vyučující anglického jazyka jsou řádně aprobovaní, dále se vzdělávají, s žáky pracují moderními aktivizačními metodami, využívají různých forem práce. V hodinách se pracuje s evropským jazykovým portfoliem, které našim žákům umožňuje získat lepší povědomí o své jazykové úrovni a sledovat pokroky v průběhu delších časových úseků. Práce s portfoliem je založena na společném evropském referenčním rámci pro cizí jazyky. Naši žáci se pravidelně zúčastňují konverzačních soutěží v AJ, korespondenčních soutěží, a dalších aktivit souvisejících s výukou anglického jazyka. Škola pravidelně pořádá poznávací zájezdy do Velké Británie.
ročník počet vyučovacích jednotek za týden název učebnicového souboru
1. ročník 1× týdně
2. ročník 1× týdně
nejazyková skupina jazyková skupina nejazyková skupiny jazyková skupina
3. ročník 3× týdně 4× týdně Chit Chat 1 Chit Chat 1 Chit Chat 2
4. ročník 3× týdně 4× týdně Chit Chat 2 Chit Chat 2 Bloggers 1
5. ročník 3× týdně 4× týdně Bloggers 1 Bloggers 1 Bloggers 2
6. ročník 3× týdně 3× týdně Bloggers 2 Project 2 Project 3
7. ročník 3× týdně 3× týdně Bloggers 3 Project 3 Project 4
8. ročník 3× týdně 3× týdně Project 4 Project 4 Project 5
9. ročník 3× týdně 3× týdně Project 4 Project 5

Německý jazyk

NJ se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého do devátého ročníku (3 hodiny týdně ve skupinách s rozšířenou výukou cizích jazyků) a od sedmého do devátého ročníku (2 hodiny týdně jako volitelný předmět). Žáci pracují s učebnicemi Deutsch mit Max 1, 2, jež jsou koncipovány podle Rámcového vzdělávacího programu a odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

 

V hodinách NJ rovněž pracujeme s evropským jazykovým portfoliem.

 

Pravidelně se účastníme konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, soutěže a dalších akcí školy. V jazykových soutěžích vždy dosahujeme velmi dobrých výsledků.

 

Pořádáme rovněž studijně – poznávací zájezdy do německy mluvících zemí.

 

Pro žáky je velkou motivací ke studiu již samotné sousedství ČR s Německem a Rakouskem a dále i fakt, že znalost NJ se velmi často vyskytuje jako požadavek v nabídkách zaměstnání v plzeňském regionu.

Ruský jazyk

Ruský jazyk se žáci učí jako druhý cizí jazyk od 7. do 9. ročníku. Žáci pracují s učebnicemi RADUGA, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu. Motivací pro žáky může být vzrůstající poptávka po kombinaci jazyků AJ, RJ v souvislosti se zaměřením naší ekonomiky. Slabší žáci ocení příbuznost slovanských jazyků. V rámci výuky probíhá spolupráce s Ruským centrem na Západočeské univerzitě Plzeň.

Francouzský jazyk

Francouzština je jeden z nejrozšířenějších evropských jazyků a zároveň také jedením z pracovních a oficiálních jazyků OSN, EU, UNESCO, NATO či Mezinárodního olympijského výboru. Kombinace francouzštiny a angličtiny otevírá dveře na různé a zajímavé pracovní pozice. Základní znalosti francouzského jazyka umožňují také příjemněji poznat Francii a frankofonní země.

 

Francouzštinu si žáci mohou zvolit jako druhý jazyk od 7. ročníku. Budou pracovat s učebnicí Décibel 1, která obsahuje schvalovací doložku Ministerstva školství a tělovýchovy a odpovídá úrovni A1 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Tato učebnice klade důraz na mluvené slovo a porozumění různým komunikačním situacím, obsahuje také průběžnou přípravu na jazykové zkoušky DELF A1 a nabízí využití různých aktivit a aktivizačních metod (hry, písničky), které ulehčí a zpříjemní studium francouzštiny.

 

Francouzskou a frankofonní kulturu mohou žáci také objevovat prostřednictvím akcí Francouzské aliance v Plzni. Učitel francouzského jazyka je plně aprobovaný a dále se vzdělává.

Poslední aktulizace: 22. 2. 2021