Školní speciální pedagog

Mgr. Lucie Hanzlíková

Konzultační hodiny

Náplň činnosti speciální pedagoga

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Činnost speciálního pedagoga je komplexní službou žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standartních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, novelizované vyhláškou č. 116/2011 Sb. Speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a logopedem, jejichž činnosti spolu úzce souvisejí.

Depistážní činnost

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • zpracovávání a vyhodnocování výsledků

Diagnostická činnost

  • speciálně pedagogická diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava diagnostických činností

Intervenční činnost

  • individuální / skupinová speciálně pedagogická práce s žáky
  • konzultace s pedagogy, asistenty pedagoga, rodiči a příslušnými institucemi (PPP, SPC)

Dokumenty a formuláře

Poslední aktulalizace: 14. 9. 2022