Informace o výuce

Základní údaje pro školní rok 2020/2021

  počet tříd/odd. počet žáků
Přípravný ročník 1 12
1. stupeň 16 410
2. stupeň 13 332
Celkem 29 754
Školní družina 10 300
     

Stav k 1. 9. 2020.

Zaměření výuky a výchovy

Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro jejich další vzdělávání a uplatnění v životě. Chceme, aby absolvent naší školy byl člověkem, který umí samostatně myslet a rozhodovat se a je zároveň schopen komunikovat s ostatními lidmi a pracovat s informacemi. Vedeme žáky ke schopnosti empatie, tolerance, podporujeme spontánní charitativní a dobročinné akce.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v konkrétních ročnících nabízeny předměty s rozšířenou výukou:

Jako druhý cizí jazyk jsou od 7. ročníku jsou nabízeny:

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Francouzský jazyk

Více informací o výuce cizích jazyků

Dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou podávat plné výkony v běžných hodinách tělesné výchovy, umožňujeme docházku na zdravotní tělesnou výchovu.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v jednotlivých ročnících nabízeny tyto povinně volitelné předměty:

 • 2. ročník – Sportovní a pohybové hry
 • 3. ročník – Dramatická a literární výchova
 • 4. ročník – Přírodovědný seminář
 • 5. ročník – Seminář z matematiky
 • 6. ročník – Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky
 • 7. ročník – Seminář z českého jazyka
 • 8. ročník – Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky
 • 9. ročník – Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky

Nad rámec povinných a povinně volitelných předmětu též nabízíme i nepovinné předměty:

 • Atletika
 • Rozšířená tělesná výchova
 • Sborový zpěv
 • Technické činnosti – Merkur

Každoročně se některé třídy účastní školy v přírodě, turistického kurzu, adaptačního kurzu, lyžařského výcviku, cyklistického nebo vodáckého kurzu a krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Nezapomínáme ani na kulturní akce. V rámci výuky navštěvujeme např. Divadlo Alfa, Měšťanskou Besedu, D – Klub nebo Knihovnu města Plzně. V plzeňské zoologické zahradě jsme kmotrem Želvy ostruhaté.