Přípravný ročník

Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky. Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a jejím hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, na konci školního roku je stručně slovně zhodnocen pokrok dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Obsah vzdělávání:

  • prohlubování návyků sebeobsluhy
  • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
  • utváření hrubé i jemné motoriky
  • cvičení soustředění a naslouchání
  • utváření základních matematických představ
  • orientace v čase a prostoru
  • podpora hudebního a výtvarného projevu dětí

Organizace ve škole:

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně (obědy, případně dopolední svačiny), chodit do školní družiny (6:00 – 17:00). Děti vede kvalifikovaný učitel.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022 (PDF)

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v naší škole

Pokud již máte vyřízený odklad začátku povinné školní docházky (tj. máte od ředitelky školy rozhodnutí), odevzdejte nám vyplněnou žádost. Žádost potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou nebo SPC můžete odeslat poštou nebo ji doručit osobně do kanceláře školy.

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (zápis v naší škole)

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v jiné škole

Kontaktujte zástupkyni ředitelky a sjednejte si termín schůzky. Dostavte se do naší školy s dítětem, s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky od ředitele školy, do které jste dítě zapsali, s vyplněnou žádostí do přípravné třídy potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem nebo cestovním pasem. Děti zapsané do jiných škol přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy našimi žáky.

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (zápis v jiné škole)

Dotazy pište na adresu skola@zs22.plzen-edu.cz nebo volejte na telefon 378 028 733 .