Školní poradenské pracoviště

Naším cílem je:

  • naplňovat vzdělávací potřeby žáků a rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy v průběhu vzdělávání,
  • vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti,
  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (především šikany a jiných projevů asociálního a antisociálního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním,
  • vytvořit podmínky pro vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením,
  • vhodná volba dalšího studia a pozdějšího profesního uplatnění,
  • vytvářet a naplňovat podmínky, formy a metody práce žáků-cizinců,
  • vytvořit podmínky, formy a metody práce žáků nadaných.

Kontaktní informace

Pracovníci

ŠPP během distanční výuky

V případě distanční výuky lze členy ŠPP kontaktovat pomocí emailu:

Metodik prevence:

Mgr. Kateřina Hocmannová (hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz)

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Vítová (vitovaji@zs22.plzen-edu.cz)

Speciální pedagog

Mgr. Barbora Selešiová (selesiovaba@zs22.plzen-edu.cz)

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, jež má žák uvedené v Doporučení školského poradenského zařízení. Pomůcky budou poskytnuty s podmínkou uhrazení případného poškození či zcizení zákonným zástupcem. Škola se zákonným zástupcem sepíše smlouvu o výpůjčce. V případě zájmu mohou zákonní zástupci kontaktovat speciálního pedagoga.

Pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče budou nadále poskytovány prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy (učitel daného předmětu, speciální pedagog). Termíny těchto hodin budou v případě distančního vzdělávání domluveny individuálně dle časových možností obou stran.

V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, bude zajištěna podpora i pro distanční způsob vzdělávání ve spolupráci s třídním učitelem. 

Poslední aktualizace: 16. 10. 2020