Školní poradenské pracoviště

Naším cílem je:

  • naplňovat vzdělávací potřeby žáků a rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy v průběhu vzdělávání,
  • vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti,
  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (především šikany a jiných projevů asociálního a antisociálního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním,
  • vytvořit podmínky pro vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením,
  • vhodná volba dalšího studia a pozdějšího profesního uplatnění,
  • vytvářet a naplňovat podmínky, formy a metody práce žáků-cizinců,
  • vytvořit podmínky, formy a metody práce žáků nadaných.
Poslední aktualizace: 14. 9. 2022