Zápisy do 1. ročníku

Vážení rodiče,

každoroční zájem o naši školu nás těší, ale zároveň zavazuje, neboť si i nadále chceme udržet dobré renomé. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Od 3. ročníku se zaměřujeme na výuku angličtiny, ve 4. ročníku na přírodní vědy, v 5. ročníku na matematiku. V 6. ročníku dále nabízíme rozšířenou výuku informatiky nebo tělesné výchovy a od 7. ročníku němčinu nebo ruštinu jako druhý cizí jazyk. Po dokončení nástavby naší školy v listopadu 2012 vzniklo zázemí pro vzdělávání v těchto oborech. Sportovní nebo umělecké zaměření odhalí určitě mnohé talenty z řad dětí a posílí jejich sebevědomí.

Školní družina i školní jídelna se nacházejí v areálu školy, děti nemusí nikam přecházet, tudíž je zajištěna i jejich větší bezpečnost. Sportovní hřiště a velmi pěkné okolí školy nabízí dětem trávit příjemné chvíle i v době mimo vyučování.

Těšíme se na vás, a pokud projevíte zájem prohlédnout si prostředí, ve kterém by se měly vzdělávat vaše děti, budeme vám po telefonické domluvě k dispozici i mimo stanovené termíny.

Zápis dětí na školní rok 2019/2020

Zapisují se děti:

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014) musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

Průběh zápisu

Termín zápisu

Čtvrtek 4. dubna 2019 od 13 do 17 hodin

nebo

Pátek 5. dubna 2019 od 13 do 17 hodin

Elektronická registrace k zápisu

Z organizačních důvodů Vás prosíme, abyste před termínem zápisu provedli nutnou elektronickou registraci. Čas provedení registrace není kritériem pro přijetí do 1. ročníku.

Po registraci se Vám odešle na zadanou emailovou adresu potvrzení s přiděleným registračním kódem, přesným termínem a místem zápisu a dalšími instrukcemi. Již přidělený termín a místo zápisu nelze změnit.

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE K ZÁPISU

Kontakt v případě technických problémů: skola@zs22.plzen-edu.cz.

Formuláře k zápisu

Před příchodem k zápisu do 1. ročníku prosím vyplňte níže uvedené formuláře. Urychlíte tím formální část zápisu.

Dotazník žáka (PDF)

Prohlášení o vzájemné shodě (PDF)

Přihláška do školní družiny (PDF)

Přihláška ke stravování ve školní jídelně (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)

Zákonný zástupce, který jde s dítětem k zápisu, přinese s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Organizace zápisu

Motivační část – neformální aktivity (rozhovor, písnička), orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností formou hry.

Formální část – zápis údajů do matriky školy.

Kritéria pro přijetí

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole.
  2. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků podle bodu 1)

Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.

Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky


 

Důležité dokumenty

Nápověda k elektronické registraci (online)

Dopis rodičům – školní družina (PDF)

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku (PDF)

Školské obvody základních škol a mateřských škol (online)

Jezevčík