Školní poradenské pracoviště

Kontaktní informace

Telefon: 378 028 752

Email: poradna@zs22.plzen-edu.cz

Naším cílem je:

 • naplňovat vzdělávací potřeby žáků a rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy v průběhu vzdělávání,
 • vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti,
 • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (především šikany a jiných projevů asociálního a antisociálního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním,
 • vytvořit podmínky pro vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením,
 • vhodná volba dalšího studia a pozdějšího profesního uplatnění,
 • vytvářet a naplňovat podmínky, formy a metody práce žáků-cizinců,
 • vytvořit podmínky, formy a metody práce žáků nadaných.

Pracovníci ŠPP:

 • Asistent pedagoga
 • Školní logoped
 • Školní metodik prevence
 • Školní psycholog
 • Školní speciální pedagog
 • Výchovný poradce