Výchovný poradce

Mgr. Jitka Vítová

Konzultační hodiny 2017/2018

Osobně: ÚT 13.35 – 14.20
Telefonicky: 378 028 747
Elektronicky: vitovaji@zs22.plzen-edu.cz

Náplň činnosti výchovného poradce pro volbu povolání:

Poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům (poradenská činnost v oblasti volby dalšího studia a povolání, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek, sepsáním odvolání apod.).

Spolupracuje s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce, zajišťuje skupinové návštěvy žáků v tomto středisku.

Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), v případě zájmu zprostředkovává individuální diagnostiku profesních a vzdělávacích předpokladů v PPP.

Nabízí metodickou a informační podporu učitelům (zařazení témat týkajících se volby povolání do výuky, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek a zápisových lístků apod.).

Dokumenty

Informační brožura „Čím budu“ pro školní rok 2018/2019 (PDF)

Přehled dnů otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 (PDF)

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018 krok za krokem:

Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).

Přihláška se vyplňuje na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk).

Přihlášky tiskne škola bez údajů o SŠ, ty si vyplní žák sám. Přihlášky žák dostane s pololetním vysvědčením.

Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy!

V letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky.

Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.

Lepší výsledek jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %.

Bližší informace k jednotným testům najdete na:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.

Jednotné testy se netýkají oborů s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.

Nejpozději do 12. 1. 2018 odevzdá žák svému TU na lístku napsané své jméno, přesný název a adresu školy a název a číselný kód oboru. Vše lze najít v Atlase školství, popř. brožuře „Čím budu?“

Vše potřebné pro vyplnění přihlášek k přijímacím zkouškám do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a na Gymnázia se sportovní přípravou, nahlásí svému TU nejpozději do 17. 11. 2017. Žák, který se přihlásí do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a na Gymnázia se sportovní přípravou má právo si podat ještě další 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení, tj. do 1. 3. 2018.

1. 3. 2018 je nejzazší termín pro odevzdání všech přihlášek na příslušnou SŠ. Přihlášky tiskne škola, ale na SŠ si ji žák odevzdává sám, po doplnění SŠ a učebního oboru. Příslušná střední škola pak pošle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

Jednotná přijímací zkouška 2018 je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura (60 minut) a matematika a její aplikace (70 minut). Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Konání jednotné zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou: uchazeč, který se v prvním kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn Centrem i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky podá uchazeč v prvním kole přijímacího řízení přihlášku. Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

S pololetním vysvědčením dostane žák proti podpisu Zápisový lístek. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60 školského zákona. Škola nebo krajský úřad zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče na základě ověření jeho totožnosti. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává škola na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

Zápisový lístek odevzdá žák na příslušnou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín Aktivita
do 30. listopadu 2017 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna 2018 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2018 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2018 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2018 Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 20. února 2018 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2018 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2018 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2018 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. 4. 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
13. 4. 2018 1. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
16. 4. 2018 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
17. 4. 2018 2. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
10. 5. 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
11. 5. 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Užitečné odkazy na webové stránky

Základní informace k jednotné zkoušce (Cermat)

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/18 (KÚ Plzeňského kraje)

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni-rok-201718

Volba povolaní – Proškoly.cz

http://proskoly.cz/volba-povolani

Atlas školství

http://www.atlasskolstvi.czatlasskolstvi.cz

Střední vzdělávání (MŠMT)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani

Rejstřík škol a školských zařízení

https://profa.uiv.cz/rejskol – rejstřík škol a školských zařízení

Průvodce světem profesí

http://www.occupationsguide.cz/

Budoucnost profesí

http://www.budoucnostprofesi.cz/

Studium technických a řemeslných oborů v Plzeňském kraji

http://www.technikaaremeslo.cz/

Studuj v Plzeňském kraji

http://www.studujvpk.cz/

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

http://www.infoabsolvent.cz/

Katalog Národní soustavy povolání

http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx

Odvolání proti nepřijetí na SŠ

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podrobnější informace a vzor odvolání ke stažení zde.

Další kola přijímacího řízení

Ředitelé SŠ mohou k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se vyplňuje stejným způsobem jako v kole prvním. Počet přihlášek není omezen. Sledujte nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje nebo přímo na stránkách škol.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly