Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

4.C

Třídní učitel(ka): Jana Štěpánová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Opakování: škola, rozvrh, předměty, televize, televizní pořady Z pracovního sešitu bude při hodině probrána str. 38 1,2
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: ÚTERÝ Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – Zopakuj. Podmiňovací způsob Učebnice str. 87 / 14 Vyčasuj sloveso sedět v podmiňovacím způsobu. Piš do sešitu. Domácí úkol – Opiš tabulku Učebnice str. 87 Slovesné tvary podmiňovacího způsobu do školního sešitu. Pravopis Pracovní sešit str. 19 / 2a Doplň i / y. STŘEDA Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – Zopakuj. Podmiňovací způsob Učebnice str. 87 / 14 Vyčasuj slovesa v podmiňovacím způsobu. Piš do sešitu. Pozor na změny u zvratných sloves. Pracovní sešit str. 19 / 2b V prvních třech větách urči slovní druhy. ČTVRTEK Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Pracovní sešit str. 19 /3 a Co víš o knížce, ze které je tento úryvek. / 3 b Urči slovní druhy. / 3 c Podtrhni základní skladební dvojice. PÁTEK Sdělení - zpráva Slohová výchova str. 16 / 1 Přečti si příklad sdělení o proběhlé akci. 16 / 4 Napiš, v čem se liší zprávy v TV, rádiu a novinách. 17 / 5 Vyber možnost a, b nebo c a napiš zprávu. 17 / 6 Doplň u těchto cvičení potřebné informace. Domácí úkol Slohová výchova str. 18 / 7 Napiš sdělení na jedno z těchto témat: Nové mládě v ZOO. Neštěstí na silnici.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Vlastivěda PÁTEK Přemyslovská knížata Pročti si informace, zapiš do školního sešitu (nebo ofoť a nalep – k dispozici i v SOUBORY – Výukové materiály – ČS – 8) Přemyslovská knížata Podívej se na videa: https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-borivoj-a-ludmila/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-svaty-vaclav/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-boleslav-ii-pobozny/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-svaty-vojtech/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-cechy-na-prelomu-tisicleti/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-oldrich-a-bozena/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-bretislav-a-jitka/ https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-vratislav-ii/ VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT Začátkem 10. století se projevuje jako nejsilnější na našem území kmen Čechů s vládnoucím rodem Přemyslovců. Během 10. století tak začíná vznikat český stát. BOŘIVOJ - z rodu Přemyslovců - první kníže, o kterém se dochovaly písemné zprávy - vládl na konci 9. století (stejná doba, jako Svatopluk na Velké Moravě) - manželka Ludmila (babička svatého Václava) - nechal se na Moravě pokřtít - v Čechách pak s manželkou šířili křesťanství - zakládali první kostely   SPYTIHNĚV – syn Bořivoje VRATISLAV I. - mladší bratr Spytihněva - manželkou Vratislava I. byla kněžna Drahomíra - měli syna Václava Svatý VÁCLAV - Václav byl vychováván babičkou Ludmilou - vedla ho ke zbožnosti a zajistila mu vzdělání (uměl číst, psát – neuměl to každý) - byl spravedlivý, mírumilovný, obdarovával chudáky - Drahomíra nechala zavraždit Ludmilu za strachu, že ztratí vliv na své syny (Václava a Boleslava) - Václav měl spor s německým králem - aby nedošlo k válce-poplatek za mír (to nechtěl bratr Boleslav) - Boleslav připravil na bratra lest - na svém sídle ve Staré Boleslavi nechal zavraždit Václava r. 935 – proto mu říkali Boleslav I. Ukrutný - Václav i jeho babička Ludmila byli prohlášeni za svaté - památku svatého Václava si připomínáme státním svátkem 28. září BOLESLAV I. Ukrutný - schopný panovník BOLESLAV II. Pobožný - syn Boleslava I. - měl spory s rodem Slavníkovců  SLAVNÍKOVCI A Biskup VOJTĚCH • rod Přemyslovců soupeřil s rodem Slavníkovců • hrad Libice nad Cidlinou (sídlo Slav.) • r. 995 hrad zničen a všichni Slav. vyvražděni (Přemyslovci si zajistili nadvládu.) • naživu zůstal jen biskup Vojtěch (byl v Polsku) • odešel do Pruska šířit křesťanství - Boleslav II. měl 3 syny (stálé spory o vládu) OLDŘICH - klidnější časy v českých zemích (dříve boje o moc = › bída a utrpení) - pověst: Kníže Oldřich spatřil krásnou Boženu a zamiloval se do ní. Zapudil svoji první ženu. BŘETISLAV • spolu s otcem připojili Moravu k Čechám • zavedl pravidlo, že po smrti panovníka na trůn nastupuje nejstarší člen rodu VRATISLAV II. – PRVNÍ ČESKÝ KRÁL • nejúspěšnější syn knížete Břetislava • r. 1085 získal královský titul = PRVNÍ ČESKÝ KRÁL (pouze pro jeho osobu) od německého císaře za pomoc ve válce • do té doby čeští vládcové měli jen knížecí titul Pracovní sešit str. 11 / 1 Vylušti křížovku. / 2 Do rodokmenu doplň správná jména. Domácí úkol Oprav chyby str. 11 / 3.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: ÚTERÝ Násobení a dělení násobků čísel 10, 100, 1 000, 10 000 Diktát – Do školního sešitu zapisuj pouze výsledky. Pracovní list Letadlo str. 26 / 51 d Vypočítej. Zaokrouhlování Pracovní list Letadlo str. 26 / 52 a Daná čísla zaokrouhli na stovky. Římské číslice Pracovní list cvičení 1 – Doplň 1. řádek, pomocí římských číslic čísla do 20. Domácí úkol – Doplň 2. a 3. řádek, pomocí římských číslic čísla do 30 a 40. Využij odkaz: https://www.dostudujte.cz/matematika/cisla/rimske-cislice Pracovní list cvičení 3 – Zapiš římská čísla pomocí arabských číslic. Domácí úkol – Piš do školního sešitu, ofoť a ulož do zadání. Čísla zaokrouhli na tisíce (T) a stovky(S): Číslo na T na S 34 562 29 099 103 629 329 512 100 015 STŘEDA Násobení a dělení násobků čísel 10, 100, 1 000, 10 000 Diktát – Do školního sešitu zapisuj pouze výsledky. Římské číslice Diktát – Do školního sešitu zapisuj čísla pomocí římských číslic. Pracovní list cvičení 1 – Kontrola 2. a 3. řádek, pomocí římských číslic čísla 21 – 40. – Doplň 4. a 5. řádek, pomocí římských číslic čísla 41 - 60. Pracovní list cvičení 3 Zapiš pomocí římských číslic. Pracovní list cvičení 4 Napiš arabskými číslicemi v jakém století je daný datum. Napiš dané století římskými číslicemi. ČTVRTEK Římské číslice Diktát – Do školního sešitu zapisuj čísla pomocí římských číslic. 4, 20, 100, 108, 53, 61, 504, 1000, 13, 90. Písemné sčítání a odčítání. Pracovní sešit str. 25 / 1a Příklady 1a napiš do sešitu a vypočítej písemně. Pracovní sešit str. 25 / 1b Příklady 1b napiš do sešitu a vypočítej písemně. Slovní úloha Pracovní sešit str. 14 / 1 Podtrhni údaje, sestav příklad, vypočítej, odpověz. Diktát – Do školního sešitu zapisuj pouze výsledky.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Televizní programy, hodiny Při online hodině bude ze sešitu probrána stránka 38,40
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: PONDĚLÍ Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Mluvnické kategorie podstatných jmen – Zopakuj. Pracovní sešit str. 19 / 4 po na bruslích Doplň i / y, urči pád. Diktát Piš do školního sešitu – kontrola, odůvodnění (můžeš opravit i podle PS str.12 / 4 první řádek. U slov v diktátu urči slovní druhy. ÚTERÝ Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Mluvnické kategorie sloves – Zopakuj. Pracovní sešit str. 20 /1 Vypiš slovesa a urči mluvnické karegorie (osoba, číslo, způsob, čas). Slovesa – tvary přítomného času Učebnice str. 89 / 22 Na folii doplň i /y. Doplněná slovesa napiš do školního sešitu. Pracovní sešit str. 20 /2 Slovesa šít a smát se vyčasuj v čase přítomném. STŘEDA Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Mluvnické kategorie sloves – Zopakuj. Učebnice str. 86 / 11 - Pracuj do školního sešitu. Vypiš slovesa do tří sloupečků, rozděl je podle času (minulý – přítomný - budoucí) U sloves povzbudil jsi, neposmíváme se a smíříme se urči mluvnické kategorie. Povzbudil jsi ( 2. Os., č. j., OZN., min)  Neposmíváme se ( 1. Os., č. mn., OZN., přít)  Smíříme se (1. Os., č. mn., OZN., bud)  Pracovní sešit str. 20 /2 Slovesa šít a smát se vyčasuj v čase budoucím. Učebnice str. 87 / 13 Dokonči ústně daná souvětí. Pozor na správné tvary sloves v podmiňovacím způsobu (bych, bys, by, bychom, byste, by). ČTVRTEK Slovní druhy (ohebné x neohebné) – Zopakuj. Mluvnické kategorie podstatných jmen – Zopakuj. Pracovní sešit str. 19 / 4 Doplň i / y – dokonči. Mluvnické kategorie sloves – Zopakuj. Učebnice str. 90 / 25 Doplň i / y. Do sešitu vypiš slovesa ( pod sebe do sloupečku). Urči mluvnické kategorie.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Vlastivěda PÁTEK Život před tisíci lety- Centra vzdělanosti, Kosmas Přečti si a napiš (nebo OFOŤ a nalep) do školního sešitu: SÍDLA VZDĚLANOSTI, KOSMAS Sídla vzdělanosti • představitelé vzdělanosti = církev (kněží a mniši) • ručně psali knihy = náboženský charakter • psalo se na pergamen (z jehněčí kůže) • iniciála = ozdobné počáteční písmeno Kosmas • první český kronikář • napsal Kroniku českou = napsaná latinsky Románský sloh • stavby v románském slohu mají: tlusté zdi bez omítky postavené z kamene malá okna s půlkruhovým obloukem nebo okna sdružená vnitřní prostory byly malé a tmavé • typické jsou rotundy = kostely kruhovitého tvaru • později kostely obdélníkového tvaru – baziliky • např. Rotunda sv. Petra a Pavla (Starý Plzenec) Pracovní sešit str. 12 / 1 Vybarvi správné možnosti. Pracovní sešit str. 12 / 2 U správných odpovědí vybarvi písmeno. Pracovní sešit str. 12 / 1 Vypiš hlavní znaky prvních hradů.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: PONDĚLÍ Diktát římských čísel Piš do školního sešitu – 4, 16, 52, 600, 1120, 81, 91. Zlomky Pracovní sešit str. 12 / 1 Spoj zlomek číslo a název. Pracovní sešit str. 12 / 2 V každém obrázku vybarvi danou část. Domácí úkol – Zapiš do velkého čtverečkovaného sešitu: Zlomky 7 čitatel (určuje počet dílů) zlomková čára ___ 8 jmenovatel (na kolik dílů jsme celek rozdělili) Čteme: sedm osmin ÚTERÝ Diktát – zlomky Piš do školního sešitu. Pracovní sešit str. 12 / 3 Zapiš zlomkem vybarvenou část obrázku. Výpočet zlomku z čísla – Zapiš do velkého čtverečkovaného sešitu: Výpočet zlomku z čísla 1 1 ___ z 9 počítám 9 : 3 = 3 ___ z 9 = 3 3 3 2 2 __ z 9 počítám 9 : 3 = 3 3 . 2 = 6 ___ z 9 = 6 3 3 Pracovní sešit str. 13 / 1 Vypočítej. Pracovní sešit str. 13 / 2 Slovní úloha – podtrhni údaje, vypočítej, odpověz. STŘEDA Diktát – zlomek z čísla Piš do školního sešitu. Pracovní sešit str. 13 / 3 Vypočítej. Pracovní sešit str. 13 / 4 Slovní úloha – podtrhni údaje, vypočítej, odpověz. Pracovní sešit str. 14/ 2 Slovní úloha – podtrhni údaje, vypočítej, odpověz. ČTVRTEK Diktát - Piš do školního sešitu. Přímá úměrnost Pracovní sešit str. 15 / 1a Zlomky Pracovní sešit str. 20 / 1 Slovní úloha – podtrhni údaje, vypočítej, odpověz. Pracovní sešit str. 20 / 2 Vypočítej. Pracovní sešit str. 20 / 3 Zakroužkuj obrázek, který patří na místo ? .
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)