Šablony pro 22. ZŠ Plzeň

VÝZVA Č. 02_16_022 – ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Název projektu: Šablony pro 22. ZŠ Plzeň
  • Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004666
  • Zahájení realizace projektu: 01. 02. 2017
  • Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019
  • Délka realizace: 24 měsíců
  • Výše podpory: 561 891,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Nastavené šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni ve svém profesním a odborném růstuna seminářích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na efektivní využívání vyučovacích metod.

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti rozvoje matematické gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytnout podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

Komentáře nejsou povoleny.