Projekty

Název: DIGI Plzeň Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012319 Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 Cílem projektu je podpora pedagogům při rozvoji digitální gramotnosti žáků a využití moderních technologií směrem ke zvyšování kvality vzdělávání. Pedagogové budou mít k dispozici kvalitní pomůcky, individuální podporu mentora a společné vzdělávání s pedagogy dalších partnerských škol.
Více informací
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo projektu č. CZ.02.0X/0.0/0.0/18_063/0014629 Název: Šablony II pro 22. ZŠ Plzeň Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 Cíl projektu Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky na zajištění dalšího vzdělání pedagogických pracovníkův oblasti inkluze a jazykové výuky. Dalšími zvolenými aktivitami chceme posílit spolupráce pedagogů při výuce a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti nových výukových metod s využitím ICT. Bude posíleno začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky a realizovány volnočasové aktivity pro žáky (čtenářský klub, klub zábavné 
Více informací
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Digitální učební materiály Materiály pro 1. stupeň Materiály pro 2. stupeň
Více informací
Naše škola je partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími partnerskými školami realizujeme projekt „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Zajistíme činnost centra kolegiální podpory (CKP), jehož cílem bude organizovat workshopy pro pedagogy z okolních škol. Obsahem workshopů budou moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů a experiment jako nástroj výuky s praktickým využitím systému PASCO. Pedagogové, kteří povedou na naší škole workshopy:Mgr. Zdeňka Nováková, Mgr. Romana Nonfriedová, Mgr. Magdalena Berkovská
Více informací
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092. Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 19 ZŠ v Plzni. Součástí projektu byla realizace vnitřní konektivity ve školách (instalace WiFi z důvodu možnosti využití tabletů při výuce odborných předmětů). Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol. Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby 
Více informací
Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme: koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané 
Více informací
VÝZVA Č. 02_16_022 – ŠABLONY Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Šablony pro 22. ZŠ Plzeň Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004666 Zahájení realizace projektu: 01. 02. 2017 Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 561 891,00 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu 
Více informací
Jak se rodilo dětské hřiště Naše škola má krásný sportovní areál, kde mohou žáci hrát míčové hry, plnit atletické disciplíny, hrát stolní tenis. To, co nám stále chybělo, bylo dětské hřiště, kde by se mohly vyřádit i děti, které chodí do školní družiny. Místo se našlo, ale finance dlouhou dobu chyběly. Díky projektu Nadace ČEZ Oranžová hřiště se podařilo dětské hřiště vybudovat. Celková hodnota hřiště je 160 tisíc korun, z čehož příspěvek od Nadace ČEZ činí 150 tisíc Kč. Se stavbou hřiště jsme začali koncem června, kdy byla odstraněna vrchní zemina. Pak následovalo zabetonování dětských prolézaček, kladin, laviček a lanového 
Více informací
VÝZVA Č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích. 22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách: Šablona č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Šablona č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém – německém – francouzském jazyce formou blended-learningu
Více informací