Projekty

VÝZVA Č. 02_16_022 – ŠABLONY Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Šablony pro 22. ZŠ Plzeň Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004666 Zahájení realizace projektu: 01. 02. 2017 Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 561 891,00 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu 
Více informací
Jak se rodilo dětské hřiště Naše škola má krásný sportovní areál, kde mohou žáci hrát míčové hry, plnit atletické disciplíny, hrát stolní tenis. To, co nám stále chybělo, bylo dětské hřiště, kde by se mohly vyřádit i děti, které chodí do školní družiny. Místo se našlo, ale finance dlouhou dobu chyběly. Díky projektu Nadace ČEZ Oranžová hřiště se podařilo dětské hřiště vybudovat. Celková hodnota hřiště je 160 tisíc korun, z čehož příspěvek od Nadace ČEZ činí 150 tisíc Kč. Se stavbou hřiště jsme začali koncem června, kdy byla odstraněna vrchní zemina. Pak následovalo zabetonování dětských prolézaček, kladin, laviček a lanového 
Více informací
VÝZVA Č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích. 22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách: Šablona č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Šablona č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém – německém – francouzském jazyce formou blended-learningu
Více informací
VÝZVA Č. 56 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. 22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách: Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Více informací
Od října 2014 začal na naší škole působit “rodilý mluvčí” Augustine Othekile, který hovoří pouze anglicky (česky velmi málo). Je z Nigérie, ovšem žije již osm let v Praze. Do školy dochází tři dny v týdnu, vždy v pondělí, úterý a ve středu a spolu s vyučujícími anglického jazyka se účastní hodin anglického jazyka. Spolupracuje s angličtináři na 1. i 2. stupni naší školy, přispívá do hodin, účastní se vybraných hodin angličtiny společně s vyučujícími. Jednou týdně konverzuje s žáky sedmých a devátých tříd v době polední přestávky. Žáci dobrovolně přicházejí a hovoří na vybraná témata. Augustine se účastnil i 
Více informací
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Projekt EU peníze školám umožní naší škole, aby efektivněji a rychleji naplňovala cíle, které si stanovila ve školním vzdělávacím programu „Radost z vědění, radost ze života a dále aby se rozvíjely ty oblasti vzdělávání, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Ze závěrů Vlastního hodnocení školy vyplynuly některé problémy v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a zhoršují se výsledky žáků v oblasti přírodovědného základu. Stále větším, zejména ekonomickým, problémem je průběžná inovace vyučovacích pomůcek a didaktické techniky. Cílem projektu je zejména: rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a čtenářství, tj. zlepšení úrovně čtení a 
Více informací
V červnu 2011 začaly v naší škole rozsáhlé stavební práce. Je realizována zakázka s názvem „Nástavba budov 22.ZŠ“, což znamená, že na 1. a 2. pavilonu školy a na pavilonu školní družiny bude přistavěno ještě jedno poschodí. Stavba je realizována z finančních prostředků ROP Jihozápad a zřizovatele školy Magistrátu města Plzně. Kromě stavby jako takové budou nové prostory také vybaveny novým nábytkem a audiovizuální technikou. Ve 2. pavilonu vzniknou odborné učebny výtvarné výchovy a hudební výchovy, informační centrum a nová učebna cizích jazyků. Součástí jsou také kabinety a sociální zařízení. V 1. pavilonu bude víceúčelový sál pro společné a společenské 
Více informací