Autor: Ondřej Hajduch

Na stránce Zápisy do 1. ročníku naleznete aktuální informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.
Více informací
Z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 26. února 2021 (krizové opatření č. 200 – dostupné ZDE) se od 1. 3. 2021 uzavírají také přípravné třídy, 1. a 2. ročníky základních škol.  Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021 jsou dostupné na https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna VÝUKA Od 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku také 1. a 2. ročník; online vyučování bude probíhat ve všech ročnících základní školy. Rozvrh výuky je dostupný ve Škole OnLine a na webových stránkách školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina není po tuto dobu v provozu. ŠKOLNÍ JÍDELNA žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníku mají od 1. 
Více informací
Dne 15. února se žáci šestých a devátých tříd v rámci předmětu Občanská výchova zúčastnili virtuální komentované prohlídky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Žáci spolu s průvodcema kameramanem nejprve navštívili místnost, která je určena pro média, poté si prohlédli hlavní jednací sál a sál Státních aktů. Dozvěděli se zajímavosti z historie Thunovského paláce, o funkci a činnosti Poslanecké sněmovny. Žáky velmi zaujala hlasovací zařízení a výzdoba sálů. S průvodcem čile komunikovali a kladli zajímavé otázky. Všem se prohlídka velmi líbila.
Více informací
Dne 10. 2. 2021 se žáci IX. A zúčastnili workshopu Nacistická propaganda, který pro ně připravil Památník Terezín. Interaktivní seminář uvedl žáky do problematiky manipulace s informacemi, seznámil je s nástroji propagandy a vedl je k zamyšlení nad konkrétními historickými příklady. Žáci pracovali s dobovými dokumenty, zhlédli propagandistické video o Terezíně vytvořené nacisty a dozvěděli se o návštěvě Mezinárodního Červeného kříže tamtéž. Webinář byl velmi zajímavý a přínosný. Ohlas: Webinář se mi moc líbil. Bylo to velice zajímavé téma. Rád jsem si to poslechl od odborníka. Akci bych si někdy zopakoval. Tomáš Sornas
Více informací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, ze kterého vyplývá, že se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo 
Více informací
Usnesení vlády č. 129 ze dne 14. 2. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 15. 2. 2021 od 00:00 hod do 28. 2. 2021 do 23:59 hod stanovuje omezení provozu orgánů škol a školských zařízení. Nadále je povolena osobní přítomnost ve škole pouze: dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy žákům 1. a 2. ročníku základní školy. Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. 15. 2. 2021, Vedení školy
Více informací
Dne 4. a 5. 2. 2021 proběhly online volby zákonných zástupců žáků do Školské rady 22. ZŠ Plzeň. Voleb se zúčastnilo 9 % oprávněných voličů. Protože nebyla splněna podmínka účasti alespoň jedné třetiny oprávněných voličů, jsou podle Volebního řádu volby členů Školské rady 22. ZŠ Plzeň za zákonné zástupce žáků považovány za neplatné. O termínu vyhlášení nových voleb do Školské rady 22. ZŠ Plzeň budou zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím webových stránek školy, vývěsky na hlavním vchodu školy a dostupným e-mailem. 10. 2. 2021 Přípravný výbor
Více informací
27. ledna si celý svět připomíná památku obětí holocaustu. V tento významný den se žáci XI. A zúčastnili virtuální prohlídky Malé pevnosti v Terezíně. Spolu s průvodkyní se mohli podívat do terezínské věznice, projít se alespoň na dálku tímto významným místem naší historie, prohlédnout si dobové fotografie a vyslechnout si odborný výklad. Program je vskutku virtuální prohlídkou. Pomocí 3D skenů je umožněno návštěvníkům procházet místy, vstupovat do objektů, navštěvovat jednotlivé místností a prohlížet si detaily v nich. Vše bylo doplněno zajímavým a odborným komentářem. Akce se všem velice líbila. Ohlasy žáků XI. A Seminář se moc líbil. Dozvěděl jsem se nové věci, a to 
Více informací
Nadále je povolena osobní přítomnost ve škole pouze: dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy žákům 1. a 2. ročníku základní školy. Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Výpis vysvědčení Žákům 3. až 9. ročníku bude výpis vysvědčení v tištěné podobě bude předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce. Žáci 9. ročníku a vycházející žáci dostanou s výpisem vysvědčení 2 přihlášky na střední školu, 1 zápisový lístek a 1 potvrzení o převzetí, které podepsané přinesou zpět. Tyto dokumenty si žáci 9. ročníku mohou v nutných případech osobně vyzvednout také v těchto termínech: IX. A – v úterý 2. 2. 
Více informací
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace v souladu s § 167, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným na základě usnesení Rady města Plzně č. 460 ze dne 30. 4. 2014, v platném znění v y h l a š u j e volby do školské rady 22. základní školy Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace dne 4. a 5. 2. 2021. Volby proběhnou online. Ve volbách budou voleni tři zástupci nezletilých žáků z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy na kandidáty na členství ve školské radě je možno předat přípravnému výboru. Členové přípravného výboru: Mgr. Hana 
Více informací

Vyhledávání

Kalendář